วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 19/2564 เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) และปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผูว่าราชการจังหวัดเชียงราย และมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

     โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ แผนดำเนินการฉีดวัคซีน การสนับสนุนงบประมาณจากงบป้องกันยับยั้ง รวมทั้งการสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่อำเภอเทิง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งที่ประชุมทราบว่า การแพร่ระบาดยังเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ จังหวัดเชียงรายยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งเดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเกิดการระบาดกระจายอย่างรวดเร็วไปยังอำเภอข้างเคียงและจังหวัดใกล้เคียง แต่ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหารายกรณี โดยออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม 

     โดยในที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเรื่องที่แจ้งให้ทราบ เริ่มจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอยกเลิกพื้นที่ควบคุมที่สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เสนอเลื่อนการเปิดภาคเรียน เสนอใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่กักกันตัว ต่อด้วยรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแพทย์หญิง สุดาณี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ป่วยสูงมาก สถานการญ์ในภาคเหนือ และสถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย โดยมอบให้นายอำเภอเทิง และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายผลิตสื่อภาษาถิ่น วัฒนธรรมชนเผ่า มาตรการ DMHTTA ให้ความรู้แก่ชาวไทยภูเขาด้วย ต่อด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายแจ้งคำสั่งและประกาศที่ประกาศออกไปแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ ต่อด้วยสำนักงานจังหวัดเชียงรายแจ้งหนังสือข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ต่อด้วยฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายแจ้งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น เทศบาลนครเชียงรายแจ้งรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย

     การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ มติเห็นชอบมาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย มติให้ความเห็นชอบ อบจ.เชียงราย พร้อมสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดให้กับผู้แสดงความประสงค์ โดยให้เพิ่มช่องทางการการฉีดได้ตามความประสงค์และมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายรับไปขยายผลต่อไป และเห็นชอบอนุญาตให้จัดงานหล่อเทียนที่มีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 50 คน มติให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนสัปดาห์ที่ 3-4 มิถุนายน 2564 โดยแพทย์หญิงสุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและทีมงาน ซึ่งจะฉีดให้กับคนไทยในจังหวัดเชียงรายทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานจากงบป้องกันยับยั้งที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดยังไม่มีหน่วยงานใดขอรับการสนับสนุน 

     ทั้งนี้ การประกาศพื้นที่ควบคุม ของตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จะเน้นการห้ามเข้า/ออกพื้นที่ในระหว่างเวลา 21.00-05.00 น. การปิดตลาดนัด/ตลาดชุมชนในพื้นที่ การจัดชุดค้นหาติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตอกย้ำในช่วงท้ายด้วยว่า จังหวัดเชียงรายมีความมั่นใจว่าจะรณรงค์ป้องกันควบคุมและแก้ไขข้อจำกัด ข้อขัดข้อง ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บนหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรม ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทั้งเชื้อชาติ เพศ วัย อาชีพ รายได้ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม และจะก้าวเดินไปพร้อมกัน โดยจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 16/06/64
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ