วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จดหมายเปิดผนึก
ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 บ้านดอนทะเล ตําบลคันธุลีอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
.
ด้วย กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล เป็นกลุ่มชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดดอนทะเล หมู่ที่6 ต้าบลคันธุลีอ้าเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานีถือเป็นการใช้สิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อบ้ารุงรักษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จากการท้างานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมาต่อเนื่องพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการด้าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่6 ต้าบลคันธุลีอ้าเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานีความยาว 1,291 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้งบประมาณประจ้าปี2563 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างก้าแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาด การด้าเนิน
โครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองนัํน ทางกลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเลมีข้อห่วง
กังวลอย่างยิ่งต่อการท้าเนื่องโครงการดังกล่าว ดังต่อไปนีํ1) ความสมบูรณ์ของสภาพชายหาดดอนทะเล มีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์มีแนวพืชผู้บุกเบิก
ชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล คนทีสอทะเล และ พืชอื่นๆที่ปกคลุมหาดทรายแนวชายฝั่ง มีลักษณะหน้า
ชายหาดกว้าง 70-100 เมตรจากแนวพันธ์ุพืชตามธรรมชาติไม่พบว่ามีร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
รุนแรง จนเป็นเหตุให้ต้องก่อสร้างก้าแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาดหมู่ที่6 บ้านคันธุลีอ้าเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี2) ชายหาดทัํงสองพืํนที่มีการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ชายหาดในช่วงมรสุม และชายหาดจะฟื้นฟูตนเองกลับสู่สภาพชายหาดปกติในช่วงคลื่นลมสงบ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดเช่นนีํไม่ถือเป็นการกัดเซาะชายฝั่งอย่างถาวร จนกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชน หรือท้าให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้ต้องใช้งบประมาณ
แผ่นดินในการด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งเป็นมาตรการถาวรที่ลงทุนสูง และ
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนริมชายฝั่ง
3) การด้าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หรือก้าแพงกันคลื่นของโครงการทัํง
สองนัํน อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายหาดท้าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายนํ้าของ
โครงการอย่างรุนแรง และท้าให้พืํนที่ชายหาดด้านหน้าก้าแพงกันคลื่นหายไปอย่างถาวร ซึ่งกระทบต่อ
การด้าเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามปกติของชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหาดทราย ซึ่ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึํนจากการด้าเนินการนัํน มีมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ
4) ปัจจุบันมีสภาพชายหาดบ้านดอนทะเล มีสภาพเป็นชายหาดที่สวยงาม ชุมชนได้มีการ
รวมกลุ่มกันใช้ประโยชน์พืํนที่ชายหาดในการท้าตลาดหนองนํ้า ดอนเล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสภาพชายหาด ต้นไม้ใหญ่และ
พันธ์ุพืชตลอดแนวชายหาดไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หากมีการด้าเนินการก่อสร้างก้าแพง
กันคลื่น แบบเรียงหินใหญ่จะส่งผลกระทบต่อการท้าตลาดของชุมชนเป็นอย่างมาก และท้าให้สูญเสีย
ทัศนียภาพชายหาดที่สวยงามไป
5) พืํนที่ด้าเนินโครงการดังกล่าวนัํน ปัจจุบันมีประชาชนจ้านวนมาก ใช้ประโยชน์ในการหา
หอยเสียบ หอยขาว หอยตลับ และอื่นๆตามแนวชายหาด รวมถึงใช้ชายหาดในการจอดเรือประมง
จ้านวนกว่า 20 ล้า และยังมีการใช้ประโยชน์ชายหาดในการตากสัตว์นํ้า รวมถึงใช้ในการประกอบการ
ซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ประมง ซึ่งต้องอาศัยชายหาดในการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว หากมีการ
ก่อสร้างก้าแพงกันคลื่น กิจกรรมและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะไม่สามารถด้าเนินการได้ตามปกติดังที่เคยปฏิบัติสืบมา
6) ถึงแม้โครงการดังกล่าวจะได้มีการรับฟังความคิดของประชาชนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึํนจากการด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เมื่อศึกษาและทบทวน
อย่างถี่ถ้วนแล้ว กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล และประชาชนในพืํนที่จึงเห็นว่าโครงการนีํจะส่ง
ผลกระทบต่อชายหาด ชุมชน และทรัพยากรอื่นในชุมชนอย่างร้ายแรง และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อจึงเห็นว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหยุด
การด้าเนินโครงการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โดยจะมีการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันอังคารที่22 มิถุนายน 2564
Credit ภาพ/ข่าว กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ