วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล  
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า มทรส.ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ปี ๒๕๖๔ หลักสูตร  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไปสู่ระดับสากลด้วย IOT & AI และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสู่มาตรฐานสากล  เป็นการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายนอก และบุคคลากรในธุรกิจ (In - house) ที่เกี่ยวข้องและต้องการพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่  ๑๖ – ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ บริษัท ยูเอสอี.โพล – ไลน์ จำกัด และ บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสั่งคม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  กล่าวอีกว่า ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตเชิง
พาณิชย์ทั่วโลกการใช้ AI ยังอยู่ในขั้นต้น หรือที่เรียกว่า arrificial narrow intelligence ที่มุ่งพัฒนาให้ AI มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจจับและวิเคราะห์คุณภาพสินค้า หรือการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเพื่อพยากรณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้า รวมทั้งมีการผสมผสานเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ที่เป็นเครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ด้วยเทคโนโลยีที่
ประสานและเข้าถึงได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสาร แบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน
 (Prople) ส่วนต่าง ๆ ของสังคม (Part of Society) และงานอุตสาหรรมต่าง ๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ