วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

0o กปน.แจงข้อเท็จจริงตาม TOR งานขยายกำลังผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
oO
       กปน.แจงข้อเท็จจริงตาม TOR งานขยายกำลังผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ยันผู้ยื่นทราบทุกรายละเอียด พร้อมชี้ผลตัดสินการอุทธรณ์ วินิจฉัยผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปา
นายมนตรี อ้นหมูทอง ผู้อำนวยการกองโครงการระบบผลิตน้ำ การประปานครหลวง (กปน.)  ในฐานะกรรมการ TOR งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ บริษัท ชิโน -ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศของ กปน. ที่ได้ประกาศให้กลุ่ม ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประมูลงาน เมื่อวันที่ 25 เม.ย. โดยทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ กค (กอร)0405.5/14496 แจ้งผลการอุทธรณ์ มายังผู้ว่าการการประปานครหลวง ระบุว่า การอุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าวนี้ จึงอยากที่จะชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
“ ข้อแรก คือ ตามหนังสือ กค(กอร)0405.5/14496 ของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ระบุ ให้ กปน.กลับไปพิจารณา แต่คำวินิจฉัยที่ให้เหตุผล ว่า ฟังขึ้น ตามหน้า 3 ที่ว่า “ ซึ่งตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.11 ดังกล่าว การประปานครหลวง มิได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ขนาดของระบบผลิตซึ่งต้องหักน้ำสูญเสียออกจากผลงานการผลิตเพื่อพิจารณากำลังผลิตสุทธิ และ การประปานครหลวงมิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่แจ้งว่า  กำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ซึ่งดูได้จากภาพประกอบ 1”
นายมนตรี กล่าวย้ำว่า แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ร้องอุทธรณ์ ได้มีหนังสือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอร่างข้อคิดเห็นร่าง TOR  ข้อ 11 มีข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในสัญญาเดียวกัน”นั้น หากคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วเท่ากับ 4,166.67 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปา และเมื่อคำนวณเป็นวันแล้วมีจำนวนระบบผลิตการผลิตที่ใกล้เคียงกันกับ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นจึงควรกำหนดเพิ่มเติมโดยใช้คำว่า”หรือ 4,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง” ดูได้จากภาพประกอบ 2
“ทางคณะกรรมการ TOR กปน. จึงขอชี้แจงเพื่อยืนยันให้เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบมาตรฐานหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปาดี และได้มีการส่งเอกสารเสนอร่างข้อคิดเห็นมาที่การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นั้น เท่ากับว่า ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้นในเรื่องนี้มาตรฐานวิศกรรมประปา  ซึ่งเท่ากับว่า หนังสือ กค(กอร)0405.5/14496 แจ้งผลอุทธรณ์ ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปา และผิดพลาดในการวินิจฉัยอย่างมีนัยสำคัญ จากการที่ระบุว่า “การประปานครหลวงมิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่แจ้งว่า กำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออก เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น”
สำหรับการดำเนินการต่อมาของ กปน. นายมนตรี ได้อธิบายโดยละเอียดว่า กปน. ได้มีหนังสือที่ มท5450-3-1.2/33514 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาความคิดเห็นร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญาGE-MS5/6-9 ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทวงษ์สยามก่อสร้างจำกัด ระบุว่า “การประปานครหลวงได้พิจารณาความคิดเห็นต่อร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สัญญา GE-MS5/6-9อย่างละเอียดรอบครอบแล้วเห็นว่า ควรคงร่างประกาศ”
จากเอกสารตอบจากการประปานครหลวงฉบับนี้ นายมนตรี กล่าวว่า ชี้ชัดได้เลยว่า ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบตั้งแต่ประกาศร่างประชาพิจารณ์แล้วว่ามาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปาที่บริษัทวงษ์สยามก่อสร้างเสนอปรับแก้ไขจาก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปา อีกทั้งยังมีการสรุปผลการพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสัญญาGE-MS5/6-9 ด้วยว่า “ไม่ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการกำหนดขนาดของระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามที่ กปน. ใช้อยู่ในสัญญานี้ ได้กำหนดในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นจึงกำหนดผลงานเป็นร้อยละของขนาดกำลังการผลิตน้ำประปาที่จะก่อสร้าง ซี่งขนาดผลงานที่กำหนดคิดเป็นผลงานเพียง 12.5% ของความสามารถในการผลิตน้ำของโครงการนี้ ” ตามเอกสารตอบกลับที่ กปน. ได้ส่งให้กับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ชี้ชัดให้เห็นว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่กำหนด ไม่รวมน้ำสูญเสียแล้ว โดยดูได้จากภาพประกอบ 3
“ ทุกอย่างจึงชัดเจนตามเอกสารตอบจากการประปานครหลวง ที่มท 5450-3-1.2/33514 เพราะผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบโดยละเอียดว่า ผลงานตามข้อกำหนดที่ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอน และระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท เป็นไปตามหลักหลักวิศวกรรมประปา เพราะผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบ ตั้งแต่ก่อนยื่นข้อเสนอการประกวดราคา” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ