วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมาย 
นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ได้เสนอโครงการตามหลักเกณฑ์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริโรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน โรงเรียนแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ 

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ