วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง – ปากนาย และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม กว่า 6,928 ไร่ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
วันที่ 4 เม.ย. 65 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กรมทางหลวง กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง-ปากนายเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ ไปยังจังหวัดเลย ย่นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขึ้นตอนศึกษาเส้นทางและจุดสร้างสะพานข้ามน้ำระยะทาง 3,400 เมตร
จากนั้นได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบเอกสารทำกินในพื้นที่ป่าตามโครงการ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน       
  โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าจริม" ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 12,815ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา พื้นที่ดังกล่าวคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมของบุคคล ผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง ที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว จำนวน 691 ราย เนื้อที่กว่า 6,928 ไร่   และอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง จำนวน 5,887 ไร่ เพื่อจัดให้กับประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีข้อสั่งการ ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนให้กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประชาชน และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ขอขอบคุณเครดิตส.ปชส.อุตรดิตถ์ : ข่าว/ภาพ
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ