วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าว/แพร่ เวทีสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องธรรมโกศัยชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้จัดเวที
 สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีณัฐพนธ์ สุวรรณพงศ์ ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ขนส่งจังหวัดแพร่ พาณิชย์จังหวัดแพร่ และตำรวจภูธรจังหวัดแพร่รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในจังหวัดแพร่


ได้จัดเวทีแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่รวมทั้งนำเสนอบทเรียนการทำงานเพื่อบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนเครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแพร่ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ในการปรึกษาหารือ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมาจะพบว่า  ผู้บริโภคจังหวัดแพร่ได้ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายครั้งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ทั้งหมด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่ดีจึงต้องประกอบด้วย ประการแรกคือผู้บริโภคจะต้องมีข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อใช้รับมือ รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันตัวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ประการที่สอง การปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบัน ประการที่สาม ต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง และให้เกิดประสิทธิภาพ
นายศรัณรัชต์ สายญาติ กองเลขาของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่รายงานว่าในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่ผ่านโฆษณา ชักชวน ผู้บริโภคให้ ซื้อสินค้าหรือ ให้สินค้าเหล่านั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตต้องครอบครองและเป็นเจ้าของทั้งที่ไม่มีความจำเป็น นี่คืออิทธิพลของกระแสการบริโภคนิยมที่ผลิตเพื่อสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคแต่ไร้คุณภาพ และมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการที่คอยเอาแต่ผลประโยชน์กำไร บริการหลังการขายไม่ค่อยดุแลลูกค้าเมื่อใช้สินค้าแล้วพบปัญหา เป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเรียกร้องความเสียหายหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ แทนที่ผู้ประกอบการจะออกมารับผิดชอบเพื่อพัฒนาสินค้าของตัวเองที่ชำรุดบกพร่องและดูแลผู้บริโภค ทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังเป็นปัญหาให้กับผู้บริโภคจากสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคมีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ดังนี้
อันดับที่1 บริการสุขภาพและสาธารณสุข 45 เรื่อง
ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เสียชีวิต แขนขาอ่อนแรง เส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตครึ่งซีก ไข้ไม่ลด ปากเบี้ยว ชาแขนขา ) มาตรฐานการรักษา, ระบบการส่งต่อ, การใช้สิทธิในกองทุนฉุกเฉิน ที่ยังคงเป็นปัญหาจากความเข้าใจและการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการว่าอาการป่วยลักษณะไหนที่เข้าข่ายใช้สิทธิฉุกเฉินได้ ปัญหาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ถูกเรียกเก็บเงินใบรับรองแพทย์  การย้ายสิทธิการรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม)
อันดับที่2 อาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 34 เรื่อง
ปัญหาอาหารหมดอายุแล้วยังนำมาจำหน่ายในห้างร้าน วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไม่ชัดเจน ฉลากกำกับไม่เป็นภาษาไทย ปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเสมือนยารักษาโรค โดยที่ไม่มีการควบคุม หรือกำกับดูแลอย่างทั่วถึง เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เร่งผิวขาว หน้าเด้ง หน้าใส หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพทางเพศ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค รวมถึงพบสิ่งเจือปนในอาหาร จากการเฝ้าระวังออนไลน์ใน E Market พบว่า สินค้าบางประเภทเลขทะเบียนไม่มีในระบบ อ.ย นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ของคณะทำงานยังพบว่า ร้านค้าไม่ได้จดทะเบียนพาณิช กาแฟมีสรรพคุณลด ความดัน ไขมัน เบาหวาน(โฆษณาเกินจริง) ยาฟ้าทะลายโจรมีราคาแพง มีการสวมทะเบียนยา  ชุดตรวจ ATK มีราคาแพงไม่มีการควบคุมราคานอกจากนี้ยังมีเรื่องการขายยาสมุนไพรในชุมชน ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุ


อันดับที่3     สินค้าและบริการทั่วไป     12  เรื่อง
สั่งสินค้าออนไลน์ไม่ได้ของ,สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา ส่งสินค้าผิดประเภท มีสินค้ามาส่งถูกเรียกเก็บเงินปลายทาง(ไม่ได้สั่งสินค้า)   พนักงานไม่โทรหาก่อนนำสินค้าไปส่ง 

อันดับ 4  การเงินและการธนาคารประกันชีวิต
ทำประกันโควิดไว้ไม่สามารถเคลมได้เนื่องจากบริษัทปิด (บริษัทอาคเนย์ประกันภัย) 
ได้เงินประกันล่าช้า ติดต่อบริษัทประกันไม่ได้

อันดับที่5  สื่อและโทรคมนาคม
          เบอร์คอลเซ็นเตอร์   SMSหลอกลวง กู้เงินออนไลน์

เรื่องร้องเรียนมาจากไหน
มาด้วยตนเอง  Walk In
จากแกนนำกลุ่มต่างๆ
จากเพจ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่
โทรศัพท์
จากหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5)
บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาผู้บริโภคจังหวัดแพร่
เป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการประสานนโยบาย และดำเนินงาน ร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน
สนับสนุนการมส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้งองค์กร ผู้บริโภค
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ที่มีพลังในการคมครองและ พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่ท้องถิ่น  และหน่วยงานของรัฐเพื่อการ       คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
สนับสนุน เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิของผู้บริโภค
เภสัชกรหญิง กัณกนิษฐ์ ธุระกิจ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้พูดถึงการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดแพร่ว่าที่ผ่านมาได้ร่วมงานและลงพื้นที่กับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่มาโดยตลอดจากการทำงานที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคจังหวัดแพร่อาทิเช่นเรื่องอาหาร ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังคลื่นวิทยุต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งการโฆษณาคุณภาพเกินจริงส่งผลกระทบวงกว้างแก่ผู้บริโภคซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันและทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ดำเนินคดีด้านยา จำนวน 6 คดี ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต (การขายยาแก้แพ้ แก้ไอ ให้แก่เยาวชน)
> ดำเนินคดีด้านสถานพยาบาล จำนวน 1 คดี ในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต,จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำนักงานพาณิชจังหวัดแพร่ ได้พูดถึงแนวทางการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่ว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพาณิชจังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับการร้องเรียนปัญหาต่างๆจากผู้บริโภคเช่น การไม่ติดราคาอาหารที่ชัดเจนในร้านอาหาร ร้านค้าสินค้าเกินราคาที่กำหนด ทางสำนักงานพานิชจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยภาคประชาชนในการทำงานร่วมกันและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับผู้บริโภคในจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่
สิ่งที่จะพัฒนาในจังหวัด
1)พัฒนาสภาผู้บริโภคจังหวัดให้ทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหากับภาคส่วนต่างๆอย่างเป็นระบบ
ประชุมกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
สนับสนุนให้มีองค์กรใหม่มาขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค
ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทำจดหมายแนะนำองค์กรและผลงานให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน ทำกิจกรรมอะไรให้สอดแทรกชื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคจ.แพร่ ทำสปอร์ตให้สถานีวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
ให้ทีมสื่อสารมวลชนช่วยสื่อสารผลงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค
2)พัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรผู้บริโภคและสถานการณ์ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคในพื้นที่นำฐานข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์กับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
ประเมินจำนวนองค์กรผู้บริโภค
ทำข้อเสนอให้เป็นนโยบายจังหวัดทางานอย่างเข้มข้นกับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และในจังหวัด
เตรียมประเด็นปัญหาสถานการณ์ของผู้บริโภคจ.แพร่ เพื่อทำข้อเสนอในเวทีสภาผู้บริโภค
เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยประจำจังหวัด

คุณลาภิส  ฤกษ์ดี ผู้จัดการมูลินธิพะเยาเพื่อการพัฒนาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาของผู้บริโภค
ผู้บริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือกบริโภคเช่น ความปลอดภัยของอาหาร หรือสินค้าที่บริโภค    
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมีข้อจำกัด  
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  การรับสื่อ  การรู้ไม่เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะการรับสื่อออนไลน์  ทั้งการซื้อขายและการโฆษณา   การโฆษณาเกินจริง 
กลุ่มที่มีโอกาสถูกหลอกและประสบปัญหาอย่างมาก คือผู้สูงอายุ  
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย  ทำให้ขาดโอกาสและทางเลือกในการบริโภคของที่ปลอดภัย
ต้นทุนในขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค
มีภาคีทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการทำงาน (งานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์ถนนจังหวัดขนส่ง  โรงเรียน สคบ อปท. สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย คณะเภสัชภาคและชุมชน อสม. เครือข่ายผู้ประกอบการ ) ยาชุมชน ยาชายแดน  รถโดยสารสาธารณะ เสาส่งสัญญาโทรศัพท์ พัฒนาตู้น้ำดื่มปลอดภัย นำประเด็นการทำงานเชื่อมกับการทำงานกับทุกหน่วยทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
การเชื่อมนักวิชาการและทนาย  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและคุ้มครองผู้บริโภค
การรับเรื่องร้องเรียน การยกระดับปัญหาในพื้นที่เพื่อเป็นมาตรการจัดการปัญหาระดับพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้
การผลิตสื่อการการสร้างความตระหนักรู้
การสื่อสารเพื่อให้ประชาชนบริโภคยาที่ถูกต้อง
การตรวจร้านค้า  และให้ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปลอดภัย
การขับเคลื่อนการทำงานผ่านกลไกสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด
 
ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
แพร่...รายงาน


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ