วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

.. กำลังใจ Delivery ..

นายอำเภอเวียงสระ เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง เร่งขจัดปัญหาความยากจน
------------------------------
     นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอเวียงสระ ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงสระ (ศจพ.อ.) พร้อมด้วย นายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นางประไพ กรายแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระ รวมถึงปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในพื้นที่หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติสุขภาพและมิติรายได้ 
     จากการลงพื้นที่สอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ พบว่า ครัวเรือนเปราะบางเป็นครัวเรือนที่พร้อมรับการพัฒนา นายอำเภอเวียงสระ จึงมอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาให้ครัวเรือนเปราะบางน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน นำเศษอาหารและพืชมาทำปุ๋ยหมัก การจัดการขยะและสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบ รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยการประมาณตน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นมาเติมในสิ่งที่ขาด โดยการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก จอบ เสียม ฯลฯ จากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกับครัวเรือนเปราะบางวางแผนทำกิจกรรมลดรายจ่ายให้ครัวเรือน 
     นอกจากนี้ นายอำเภอเวียงสระ ยังให้กำลังใจแก่ครัวเรือนเปราะบาง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และมอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยง จัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4 ท ได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ครัวเรือนเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตแบบ “พอเพียง” อย่าง “ยั่งยืน”
------------------------------
ภาพ|ข่าว : สพอ.เวียงสระ
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้จัดการส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ