วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.อำนาจเจริญ                           ชมรมSTRONG จัดโครงการ พัฒนากลไกการสื่อสาร ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัยโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อจากมูลนิธิสื่อสร้างสุข     
                เมื่อเวลา09.00น วันที่ 4-5 เมษายน 2565                          ณ ห้องประชุมศรีอำนาจ ร.ร.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจ จ.อำนาจเจริญ ชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนากลไกการสื่อสารและขยายเครือข่ายการ มีส่วนร่วมทุกช่วงวัยตรวจสอบต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมจัดอบรมพัฒนากลไกสภานักเรียนเพื่อการสื่อสารอีเล็กทรอนิคส์/สื่อออนไลน์ของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       โดย นายเพชร  นางาม ประธานชมรมSTRONG ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวความเป็นมาของโครงการพร้อมคณะโค้ชชมรมSTRONG นักเรียน นักศึกษาอาชีวะและประชาชนทุกช่วงวัย        ด้วย สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทยถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและชับช้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องมาจากการขาดขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม นำมาสู่ปัญหาที่ทำให้รัฐ ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง                           แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ                                  โดยมุ่งเน้น เน้นย้ำ ในการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการทุจริตการจับตามองและแจ้งเบาะแสของภาคประชาชน เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ขยายเครือข่ายชมรมSTRONG จิตพิเพียงต้านทุจริตใน7อำเภอและ ควบคุมมาตการโรคโควิด_19 อย่างเข็มงวด               ภาพ/ข่าว รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ