วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร. สุวรรณภูมิ คลอดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี สร้างนักนวัตกรรมมืออาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน 
 นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นส่วนงานภายในของ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ สำหรับเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะเปิดสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภายในปีนี้ โดยจัดตั้ง ณ มทร. สุวรรณภูมิ หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมมืออาชีพ โดยปลูกฝังการเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  
โดยมีการยกร่างหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริการธุรกิจ และเตรียมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งทางวิชาการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับเป็นพื้นฐานให้กับทุกสาขาวิชาให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ก่อนจะแยกเรียนตามสาขาวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2 หลังจากนั้นจะมีการจัดให้ฝึกวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชาในสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อนขึ้นชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา นอกจากความเข้มข้นทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกทักษะปฏิบัติด้วยเครื่องมือครุภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยการสอนและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครู นักวิชาการผู้ชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ การฝึกปฏิบัติให้เป็นนวัตกรรมจิตอาสา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกำกับดูแลเอาใจใส่แบบพิเศษ (Premium Services) จากคณาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯ มีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล โดยเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561- 2580) ด้วย 
ส่วนหลักสูตร ปวช.ฐานวิทยาศาสตร์ (STEM) ภายใต้โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 3 กลุ่มหลักสูตรนำร่อง คือ
1.หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขางานเครื่องกลการผลิต สาขางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์ สาขางานโยธาและสถาปัตยกรรม 
2. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  และสาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
3. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตทางการเษตร และสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ