วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่  (NEWS NORMAL ) ยกระดับสร้างรายได้  ภายใต้มาตรการ สาธารณสุขแบบ. Covid free setting
       วันนี้  4 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่            เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก นายโกวิท ผกามาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวสนับสนุน ให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองศิลปะ  มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ในนามประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี กระบี่ และ คณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานประติมากรรมปูดำ  ริมเขื่อน หน้าเมืองกระบี่
        จังหวัดกระบี่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2415 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างบ้านแปลงเมืองกระบี่ รวมถึงวางรากฐานของการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
       เนื่องด้วย วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งเมืองกระบี่ อายุครบ ๑๕๐ ปี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี กระบี่ ภายใต้ชื่อ “งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย  กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ NEW NORMAL โดยเน้นความปลอดภัย ความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน   การหมุนเวียนด้านการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการคำนึงถึงมาตรการต่างๆ  ในการที่จะสร้างความมั่นใจให้คนไทยปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนไป แบบวิถี NEW NORMAL 

 กิจกรรมภายในงาน  8 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสมโภชเมืองกระบี่ ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ , 150 ปี กระบี่เมืองกีฬา : Krabi Sport City วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2565 กระบี่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ประจำปี 2565 มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ,150 ปี กระบี่เมืองศิลป์ : Krabi Art City วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ ตั้งแต่ประติมากรรมโลมาสีชมพู จนถึงทางเชื่อมตลาดเจ้าฟ้า   150 ปี กระบี่เมืองแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : Krabi Culture & Wisdom City วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ,150 ปี กระบี่เมืองสีเขียว : Krabi Green City  ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน, ลานอเนกประสงค์หลังอาคาร Biennale ถนนมหาราช,  ๑๕๐ ปี ถนนคนเดินกระบี่ วันที่ 4 - ๖ พฤษภาคม 2565 ,มินิคอนเสริ์ตจากศิลปิน รัดเกล้า อามระดิษ, ศิลปินเดอะว้อย, ดนตรี แจ๊ส บิ๊ก แบนด์     วง C.U. BAND ทุกค่ำคืน LANDMRAK Arts In The City สร้างสรรค์โดยชมรมกระบี่อาร์ตสเปซ Street Art  ผลงานสื่อผสมจิตรกรรมและประติมากรรม บนกำแพงวัดแก้วโกร  วาราม ซอยมหาราช ๑ ความยาว ๑๒๐ เมตร    สำหรับการจัดกิจกรรม 150 ปี กระบี่เมืองศิลป์ จังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดแสดงศิลปะแสงสีและเทคโนโลยี รัฐบาล ประกาศให้ "จังหวัดกระบี่" เป็น 1 ใน 3 ของเมืองศิลปะในประเทศไทย  กระบี่ นครราชสีมา เชียงรายมินิคอนเสริ์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและ วง C.U. BAND จากการท่องเที่ยว   แห่งประเทศไทย และบูธธงฟ้าราคาประหยัดและร้านค้าโบราณ จากกระทรวงพาณิชย์ 
     การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง  ใช้เจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสแกน QR Code ไทยชนะ เช็คอิน เช็คเอ้าท์เข้าร่วมงาน กิจกรรมมากมายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตลอดถึงเดือนธันวาคม 2565. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ภายใต้มาตรการ สาธารณสุขแบบ Safe& Fun Covid Free Setting//
--------------------------------------------โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ