วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยภาคใต้และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมประชุมเสวนาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยภาคใต้ ยกระดับการพัฒนาอาชีพเลี้ยงควาย สร้างรายได้แก่เกษตรกร เลี้ยงควายใต้  ได้เงินล้าน ณ จังหวัดกระบี่ 

            วันนี้ (14 พ.ค.65 )   นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาทางการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  (ภาคใต้)  โดยมี นายทศพร ศรีรักษ์  สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย กล่าวรายงาน   นายสมยศ  ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก  นายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา  หัวหน้าส่วนราชการ   ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน  เกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  เลี้ยงควายใต้  ได้เงินล้าน ณ เจริญโชคอำนวยฟาร์ม คอกควายนายพิเชษฐ์  เพ่งกิจ 117/8 หมู่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคาร โค-กระบือ เป็นครั้งแรก   ควายไทยนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยง ที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรในชนบท ซึ่งใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ย การสืบสานวิถีชุมชนประเพณีวัฒนธรรมและยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร แต่ระบบการเลี้ยงควายของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ยังขาดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาขั้นตอนการเลี้ยง การผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ควายไทย สามารถกระทำได้ในหลายแนวทาง เช่นจะต้องมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียม เพื่อให้ได้ควายคุณภาพดีรูปร่างล่ำสัน การสร้างคอก หลังคามุงด้วยกระเบื้องเพื่อกันฝนกันแดด พัฒนาโรงเรือนให้ได้ มาตรฐานติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันเหลือบ ลิ้น ยุง สัตว์มีพิษต่าง ๆ การดูแลสุขภาพ มีเจ้าหน้าสัตว์มาตรวจสุขภาพทุก ๆ ๓ เดือน และต้องพัฒนาวิธีการคัดพันธุ์ควาย สมาคมและพัฒนาควายไทยมีความประสงค์ จัดกิจกรรมประชุมเสวนาแนวทางอนุรักษ์พัฒนาควายไทยภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายของเกษตรกรในภาคใต้ให้ยั่งยืน 
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมเสวนาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยภาคใต้ และจัดสาธิตการตัดสินประกวดควายเพื่อคัดเลือกควายลักษณะดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การประชุมเสวนาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาความไทยภาคใต้ และจัดสาธิตการตัดสินประกวดควายเพื่อคัดเลือกควายที่มีลักษณะดี   และมีกิจกรรมการสาธิตการประกวดควาย ควบคู่กับการอธิบายเรื่องพันธุกรรมควายและแนวทางปรับปรุงพันธุ์ควายไทย  โดยทีมผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงควาย  สาธิตการประกวดควายเพศเมียและเพศผู้   คละสี ชิงที่ 1,2,3.4 และ 5 เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายของเกษตรไทยในภาคใต้ให้ยั่งยืน ยกระดับและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ ได้มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโทง และ นายอำเภออ่าวลึกมอบทุนให้ผู้ป่วยติดเตียง 7 หมู่บ้าน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน  และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย มอบเงินสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตัดสินการประกวดควาย จำนวน  15 ราย  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดต่อไป
สมใจนวลนุ่น รองผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ภิญโญวงษสุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ