วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กระบี่ จัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการรับรู้  และความเข้าใจให้กับนายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน   มีหัวหน้าส่วนราชการ  วิทยากร    เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม Ballroom ชั้น 4 โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  150 คน
สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจง สร้างการรับรู้  และความเข้าใจให้กับนายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน  การตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพ  การตรวจลงตราวีซ่า  การรายงานตัวและการแจ้งที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว และการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู ตลอดจนมาตรการแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน 
 
จังหวัดกระบี่มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและปศุสัตว์  กิจการก่อสร้าง  กิจการต่อเนื่องการเกษตร  การให้บริการต่างๆ  จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  โดยมีคนต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น  ๑๔,๗๖๗  คน จากนายจ้าง ๓,๘๗๑  ราย ประกอบด้วย -คนต่างด้าวประเภททั่วไป (ถือ Visa Non-B) จำนวน ๑, ๓๑๕ คน   คนต่างด้าวกลุ่มส่งเสริมการลงทุน (BOI)     จำนวน      ๑๑ คน ชนกลุ่มน้อยหรือพื้นที่สูง    จำนวน    ๖๓ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ  จำนวน  ๑๓,๓๗๘  คน  จำแนกเป็น   สัญชาติกัมพูชา  ๓๗๙  คน  ลาว  ๑,๒๑๕  คน  และเมียนมา  ๑๑,๗๘๔  คน  
   
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง    ของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ     ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลายฉบับ ที่นายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนแรงงานต่างด้าวต้องรับรู้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

#ขอบคุณ...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
สมใจนวลนุ่นรองผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้ศึกษาส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ