วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม และการเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน

(11 พฤษภาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ตามโครงการการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีตัวแทนหน่วยงานจาก 20 กระทรวง ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
 ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยใช้กลไกกลของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ได้จัดทำนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ส่วนราชการทั้ง 20 กระทรวง มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ แล้วนำไปบรรจุไว้ในแผนในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ  ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ ๕ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด  ดำเนินการให้มีช่องทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนการกระทำที่ละเมิดต่อการประชาสัมพันธ์ของชาติ โดยสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างภายในจังหวัดให้เป็นระบบที่เข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการติดตามประเมินผลและเพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้อง ร่วมมือและประสานงานการดำเนินงานกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ แห่งชาติมอบหมาย
 สำหรับเรื่องสื่อสารที่สำคัญภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ประกอบด้วย เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ 7 เรื่อง และเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ต่างประเทศ 4 เรื่อง จากการประชุม 2 ทั้งที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดจัดทำแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือนแรก ให้กับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติแล้ว
 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม และการเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังต่อไป
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ