วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่  15 จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำจิตอาสาพัฒนาเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าและรักษาป่าชายเลนฟื้นฟูทรัพยากรคืนความอุดมสมบูรณ์ 

วันนี้ 25 พฤษภาคม  2565   พลตรีวรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่  1  กรมทหารราบที่  15  มีนายวิเวก  ผิวดำ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เยาวชนและประชาชนจิตอาสา จำนวน  200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ  พื้นที่ป่าชายเลนบ้านควน ใต้ หมู่ที่  6 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อปัญหาวิกฤติการณ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ บ้านควนใต้ ม.๖ ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่.
 เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
กิจกรรมในวันนี้จัดโดย กองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 15  (คลองท่อมกระบี่ )  ในการปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 6 ไร่  พันธุ์ไม้โกงกาง  จำนวน 1,000  ต้น ประกอบด้วย  โกงกางใบเล็ก  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าและรักษาป่าชายเลน  เพื่อเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลนให้กับประชาชนในพื้นที่ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

  โอกาสเดียวกันนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาท และนำจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน  3 ครั้ง ก่อนนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ปลูกต้นโกงกาง  โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นการสร้างการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และราษฎรในท้องถิ่น ในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม นับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง โดยต้องอาศัยควาร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าในการอนุรักษ์ป่าชายเลนไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่น หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ///
           -------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ