วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทบ.๓๗ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเยาวชนทหารพันธุ์ดี ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาตนเอง ร่วมสร้างอนาคตของชาติ
***************************
เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๕ พล.ต. ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๗ กรุณาอนุมัติให้จัดกำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติของคณะเยาวชน ตามโครงการเยาวชนทหารพันธุ์ดี ซึ่ง ทภ.๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนจาก โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนต้นแบบ “ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย” จากพื้นที่ ทภ.๓ เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ ทภ.๒ (ห้วงวันที่ ๗ – ๘ พ.ค. ๖๕) ตามดำริของ ผบ.ทบ. ที่ให้ดำเนินการโครงการขึ้น จากความตั้งใจที่จะนำเยาวชนในพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ เดินทางไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางสังคม, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ