วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“Kick off การพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...
การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน ณ จังหวัดแพร่”

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดแพร่ พร้อมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน  ของกรมการปกครอง โดยเริ่มต้นโครงการ ณ จังหวัดแพร่เป็นแห่งแรก!


        โดยได้เลือกให้จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของแพทย์ประจำตำบลในภาคเหนือจำนวน ๑๗ จังหวัด ๑๙๖ คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพดังกล่าวนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ “ผ้าหม้อห้อม” ณ ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ก่อนเดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านต้นค่า ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (โชคทวีโอสถ) โดยอธิบดีกรมการปกครองได้เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ ก่อนนำคณะเดินชมสวนสมุนไพร รับฟังการบรรยาย ชมสถานที่และกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ อาทิ ห้องอบสมุนไพร ห้องนวดแผนโบราณ ผลผลิตจากสมุนไพรในการใช้บำบัดและรักษาโรค ก่อนชมการสาธิต การรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ด้วยวิธีการย่ำขาง วิธีการแบบล้านนา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นผู้ทดลองรับการย่ำขาง ให้คณะเยี่ยมชมได้เรียนรู้ด้วย

 📍ซึ่งความสำคัญจากบทบาทของแพทย์ประจำตำบลดังกล่าว ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการคิดอ่านและคอยสังเกตตรวจตราความไข้เจ็บ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล เพื่อจัดการป้องกันโรคภัย พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบล ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างองค์ความรู้ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น 
และนำความรู้นี้มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
   ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดแพร่ ที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการประกอบอาชีพด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และจะส่งเสริมให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองแห่งสุขภาวะธรรมชาติบำบัด ด้วยการพึ่งพารักษาอาการไข้เจ็บด้วยสมุนไพรไทยอย่างถูกวิธีโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ