วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

GGC ร่วมกับ GIZ และพันธมิตรบันทึกข้อตกลงยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
ㆍGGC สร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มยั่งยืนของไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดโลก
ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
GGC และ GZ ร่วมดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ㆍโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึง
บทบาทและการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์
เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนของ GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate - Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP) เพื่อส่งสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) มุ่งหวังยกระดับการผลิตปาล์ม สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน GGC และ GI2 พันธมิตรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่

ภาคใต้ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการนำหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันของไทย (Thailand Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA) มาสร้างความเชื่อมโยงให้กับเครือข่าย
เกษตรกรกับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันและการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ภายในปี พ.ศ. 2567


นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "GGC ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณ" ในประเทศไทย นอกจากการสร้างโอกาสให้แก่การดำเนินธุรกิจของ GGC การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ ภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นสิ่งที่ GGC ให้ความสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและให้ได้การยอมรับในระดับกลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ GGC ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือในการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อระหว่าง GGC และ GIZ เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นระหว่าง 4 ภาคี คือ GGC GIZ  7 พันธมิตรโรงสกัดปาล์มน้ำมัน และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,000 ราย ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง ชุมพร และพังงา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการผลิตปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมวิทยากร การฝึกอบรมเกษตรกรและการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่เป็นสากลมาตรฐาน RSPO ภายในปี พ.ศ. 2567"

ดร. กนกวรรณ ศาศวัตเดชะ ผู้จัดการโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCPOPP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทยกล่าวว่า "ความท้าทายของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาการทำลายผืนป่า แต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยที่มากกว่าร้อยละ 70 ยังคงขาดความตระหนักรู้ โอกาสในการเข้าถึงความรู้ตลอดจนมีเงินทุนที่จำกัดเพื่อยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนได้
GIZ ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ SCPOPP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โครงการได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อปลดล็อกความท้าทายของเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดทำแปลงสาธิตตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการฐานข้อมูลการผลิตอย่างยั่งยืน 

ขณะนี้ วิทยากรเกษตรกรกว่า 200 ราย ซึ่งมาจากเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร ผู้นำเกษตรกร และผู้แทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฯและได้ส่งต่อความรู้ไปยังเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,400 ราย ในปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้เกษตรกรรายย่อย 400 ราย ได้รับการรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO และเชื่อมต่อกับตลาดโลกได้สำเร็จ เห็นได้ชัดว่า ความสำเร็จในการยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แน่นอน หากผู้เล่นในห่วงโซ่ร่วมมือกัน โดยเริ่มต้นจากพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรรายย่อย"

เกี่ยวกับโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement Preject in Thailand:  SCPOPP) 

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and nate-friendly Palm Oil Production and Procurement Project in Thailand หรือ SCPOPP) โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนินโครงการฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในระดับประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานและได้รับการรับรอง RSPO อย่างยั่งยืน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวของเกษตรกร องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สะท้อนถึงการดำเนินงานของรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่///รายงานข่าว.

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ