วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาพันธ์นัก นสพ.ปรับโครงสร้างรับสื่อยุคดิจิทัล
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมปรับโครงสร้างการบริหารและบทบาทให้สอดลองกับสถานการณ์วงการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมอนุมัติจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์ และผู้อำนวยการบริหาร เพื่อประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น เลือก”มงคล บางประภา”เป็นประธานอีกสมัย

สมาคมพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรรวม 10 สมาคมสื่อมวลชน จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ประชุมได้เลือก นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์อีกสมัย ส่งรองประธาน 4 คน ได้แก่ รองประธานคนที่ 1. นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ รองประธานคนที่ 2. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย รองประธานคนที่ 3. นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา แห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 4. น.ส.จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
เลขาธิการ ได้แก่ นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และเหรัญญิก ได้แก่ น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยเสนอให้นายกสมาคมสมาชิก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานสมาพันธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสมาพันธ์ เพื่อดำเนินการยกร่างแก้ไขข้อบังคับสมาพันธ์ ตลอดจนแนวทางการทำงานและกิจกรรมในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับสมาคมสมาชิกมากยิ่งขึ้นเป็นการรองรับสถานการณ์วงการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์และผู้อำนวยการบริหาร เพื่อดูแลการบริหารงานและประสานงานในสมาพันธ์ให้มีประสิทธิ ภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ เป็นผู้อำนวยการบริหาร

สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาคมสมาชิก จำนวน 10 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัภม์ 2.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 3.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 4.สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 5.สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 6.สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 7.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 8.สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
9.สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 
10.สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย./


#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ