วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าว/แพร่ จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2565
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้/ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา/โทษ/พิษภัยจากยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของผู้ร่วมพิธี ชมการแสดงของนักเรียน/สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลทางออนไลน์  การแสดงนิทรรศการ  การร่วมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด 
  
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่จะเร่งรัดดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ ทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด เพื่อให้สามารถขจัด/ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง จนปัญหายาเสพติดไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนจังหวัดแพร่ ซึ่งผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน-พลังสังคมในพื้นที่ร่วมมือกับภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมาตรการควบคู่กันไป จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกท่าน ได้ผนึกกำลังร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินต่อสู้กับปัญหายาเสพติดต่อไป
   การจัดกิจกรรมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน ฯลฯร่วมกิจกรรม 250 คน และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ญาณัจฉรา  โชติถนอมกิจ
แพร่…รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ