วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษาต่อยอด ในหลวงรัชกาลที่ 10


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ และการขยายผลต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเวลา 10.00 น. คณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาฯ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2530 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎร หมู่ที่ 1, 2, 3 (บางส่วน) และหมู่ 8 รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงรวมประมาณ 800 ครัวเรือน ราษฎร 2,400 คน พื้นที่การเกษตร และนาข้าว (โรงสีข้าวพระราชทาน) รวมจำนวนประมาณ 3,932 ไร่ มีน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี   

การนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อให้ป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้ทุกหน่วยร่วมกันให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ยังประสบปัญหาตามแผนงานฯ ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งถนนและไฟฟ้า รวมทั้งการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรที่อยู่นอกเขตชลประทานได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง จากนั้นคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและดูสภาพพื้นที่ พร้อมพบปะให้กำลังใจราษฎร และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และ เดินทางไปยังแปลงนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปากน้ำ เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปากน้ำ และกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลอง   หยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ร่วมหว่านข้าว เยี่ยมชมศาลาทรงงาน โยนกล้าข้าว จากนั้นเดินทางไปยังโรงสีข้าวพระราชทาน รับฟังสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน  

ปัจจุบันโรงสีข้าวพระราช ทาน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด มีเครื่องสีข้าว จำนวน 2 เครื่อง และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ สำหรับการขยายผลโครงการดังกล่าว จังหวัดกระบี่มีแผนในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มผลักดันให้เป็นผลผลิตประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ต่อยอดจากโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรอำเภอปลายพระยาต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯได้เดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับพื้นที่บริเวณป่าทุ่งทะเล เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่จังหวัดกระบี่ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และมีพระราชเสาวนีย์ สรุปความว่า “...ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเล เพื่อพัฒนาทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้า (กี่กระทบ) ของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ป่าทุ่งทะเล อันเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชน ให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าทุ่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ โอกาสนี้คณะเยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเล ซึ่งอยู่ภายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ประกอบด้วยการสาธิตการทอผ้า (กี่กระทบ) การจักสานเตยปาหนัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว น้ำผึ้งจากเกสรเสม็ดขาว พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้มอบพันธุ์ปู และปลา ให้ราษฎรในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป
ข่าวจังหวัดกระบี่///


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ