วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม 
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลบางกะดี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2556 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 จังหวัด และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี) 

สำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ 1. พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบางกะดี และ 2. พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว (เฉพาะเขตพื้นที่ตำบลคูขวาง ตำบลคูบางหลวง ตำบลระแหง ตำบลลาดหลุมแก้ว และตำบลหน้าไม้) ทั้งนี้ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง พื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ