วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อพวช. ชวนสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทายแก้ปัญหาต่อยอดสู่นักประดิษฐ์
ใน “นิทรรศการ Make and Play” ทา-เป็น-เล่น
      วันนี้ (8 มิ.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ Make and Play  โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดง “นิทรรศการ Make and Play” ทา-เป็น-เล่น ชวนสัมผัสดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้หลักการสะเต็มอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย สนุกท้าทายค้นหาคาตอบ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยนิทรรศการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นี้ เป็นต้นไป
      นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงจังหวัดในทุกภูมิภาค เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดและมีความโดดเด่นในเรื่องอาหารการกิน รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้้า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากในย่านคลองห้ามีแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่จ้านวนมาก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และศิลปะ เช่น อพวช. แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเรื่องราว ที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
    สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการชุด Make and Play ท้า-เป็น-เล่น ถือเป็นนิทรรศการต้นแบบสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ ที่เน้นการตั้งค้าถามกับ สิ่งที่เราเจอในชีวิตประจ้าวันแล้วหาค้าตอบผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายศาสตร์ในการตอบค้าถามหรือแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะ ที่จ้าเป็นต่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21”
      ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ได้เล็งเห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการของสะเต็มศึกษา จึงได้มีการน้านิทรรศการ Make and Play ท้า-เป็น-เล่น ซึ่งเป็นนิทรรศการที่น้าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา มาจัดแสดง ณ อพวช. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และสนุกกับการค้นพบปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป
นิทรรศการ Make and Play ทา-เป็น-เล่น ผู้เข้าชมจะได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมท้าทายกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างสนุกสนาน โดยน้าเสนอเนื้อหาพื้นฐานทางฟิสิกส์ง่าย ๆ ที่จะเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้านทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเยาวชน โดยถูกถ่ายทอดออกมา เป็นชิ้นงานนิทรรศการทั้งหมด 7 ชุด 11 เรื่อง อาทิ 1.จรวดแรงดันอากาศ Air Rocket / กฎของแบร์นูลลี Bernoulli Counter 2.วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย Circuit Bench / วงแหวนกระโด Ring Launcher 3.รถพลังอากาศ Air Cars 4.รถแล่นด้วยใบเรือ Sail Cars 5.บินในแนวดิ่ง Vertical Flyer / แม่เหล็กเบื้องต้นMagnet Basic 6.สะพานแสดงความเค้น Photoelasticity Bridge / แรงดึงและแรงอัด Tension andCompression และ 7.กังหันลม Wind Turbine ซึ่งนิทรรศการ Make and Play ท้า-เป็น-เล่น จะช่วยให้ผู้เข้า ชมได้ทดลองตามหลักการของ Maker Movement คือ การเป็นนักสร้าง นักประดิษฐ์ โดยการแก้ปัญหาอันจะน้าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ สอดคล้องกับค่านิยมของ อพวช. ที่กล่าวว่า Curiosity WINS ที่ส่งเสริมให้เกิดความสงสัยอยากรู้และค้นหาค้าตอบด้วยตนเอง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เข้าใจในการเรียนรู้หลักการด้าน STEM อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในสังคมและสามารถน้าไปต่อยอดสร้างคุณค่าให้ตัวเอง และประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต” สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม นิทรรศการ Make and Play ทา-เป็น-เล่น สามารถเข้าชมได้  ณ โถงนิทรรศการชั่วคราวชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
       เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th
นาย วีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ