วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“กระทรวงเกษตรฯ.”หารือหอการค้าขยายความร่วมมือภายใต้5ยุทธศาสตร์”เฉลิมชัย” 
“อลงกรณ์”จับมือ”สนั่น”ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าการค้าส่งออกสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี2030

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่า ภายใต้5ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งขยายความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำหนดประชุมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางและโครงการขยายความร่วมมือในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการยกระดับภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้เกษตรกรและเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่เป้าหมายประเทศผู้ส่งออกอาหาร
ท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายในปี2030โดยตนจะนำคณะหารือกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะในวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานใหญ่หอการค้าไทย โดยจะมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในโครงการที่ผ่านมาเช่นโครงการ 1 ไร่1แสนและแนวทางความร่วมมือใหม่ๆเช่นการส่งเสริมระบบการค้าสินค้าเกษตรที่เสรีและเป็นธรรม การพัฒนาธุรกิจเกษตรครอบคลุมถึงระบบตลาดสินค้าเกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ การพัฒนาระบบประมูลสินค้าเกษตร   ระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และระบบประกันภัยพืชผล รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิรูประบบอำนวยความสะดวกทางการค้าการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะระบบควบคุมความเย็น(Cold Chain) และการวิจัยตลาดนำการผลิต การส่งเสริมนโยบายอาหารแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชประมงปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สวทท.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ "๙๔ปี วิทยุกระจายเสียงไทย"

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๙ น. นางสาวชุติพันธุ์  ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) พ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ