วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านมีมติเห็นชอบโครงการบูรณะปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า
 หลังจากนี้จะมีการประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นประชาชน
นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ. ภูเพียง จ.น่าน  โดยมีพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการประชุมดังกล่าวมีนายบัณฑูร  ล่ำซำ  รองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ร่วมประชุมพร้อมคณะอนุกรรมการท่านอื่น  ทั้งนี้จากมติการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงมติให้มูลนิธิรักษ์ป่าน่านปรับปรุงแบบการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ตามคำแนะนำคณะทำงาน แล้วมานำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 5  ทั้งนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแบบแปลนดังกล่าว ในการใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน  สัดส่วนพื้นที่ และกิจกรรมที่จะดำเนินงานปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์และอาคารหอประชุม โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนอาคารสำนักงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติการตามข้อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  ซึ่งจะส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งมูลนิธิรักษ์ป่าน่านจะดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสัญญาเช่าการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกระบวนการที่จะเกิดหลังจากนี้ คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มาดำเนินการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  ขอเชิญชวนประชาชนชาวน่านร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อาคารศาลากลางหลังเก่า กำหนดการประชาคมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สำหรับการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะดำเนินการโดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน กว่า 700 ล้านบาท ไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาล ดำเนินการก่อสร้างประมาณ 2 ปี จะเปิดใช้บริการได้ประมาณปี 2568 ปรับปรุงศาลากลางหลังเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพลเมืองน่าน ออกแบบโดยใช้หลักอาคารเขียว คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก   เป็นศูนย์ส่งเสริมทางปัญญา  เป็นพื้นที่แสดงผลงานพัฒนาทักษะ นำวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านเกษตรศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน เป็นพื้นที่แสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ถ่ายทอดวิถีชีวิต สังคมชาติพันธุ์และชาวพื้นเมือง สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรมและกิจกรรม ศิลปะการช่าง ถักทอผ้า แกะสลัก สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน อีกทั้งแสดงผลิตผลทางการเกษตรของชาวเมืองน่าน 
มูลนิธิรักษ์ป่าน่านจะดูแลจัดการอาคารสถานที่แห่งนี้เป็นเวลา 10 ปีและจัดหางบประมาณสนับสนุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปีเมื่อครบกำหนดแล้วทางมูลนิธิจะทำการประเมินผลเพื่อหาแนวทางบริหารรวมถึงบุริมสิทธิเลือกต่อสัญญาการจัดการไปอีก 10 ปี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมุ่งสร้างเยาวชนคนน่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต โดยจะไม่มีการจัดสรรพื้นที่ในการให้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือคณะใดแบบถาวร และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้มาขอใช้ประโยชน์

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
บุญยงค์ สดสอาด
ภาพข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ