วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เพราะอะใรกระทรวงเกษตรฯใม่สนใจนำพรบ.ควบคุมยางมาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
ผมมีโอกาศอยู่กับยางมาตั้งแต่ปี2505ใด้พบปัญหาราคายางตกต่ำมาโดยตลอดซึ่งผ่านมาหลายรัฐบาลต่างก็แก้ปัญหาใม่แตกต่างจากกันเลยโดยใช้วิธีแทรกแซงราคายางจนกระทั่งในปัจุบันใช้วิธีประกันรายใด้ซึ่วจะต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางมาแก้ปัญหาทั้งๆที่เรื่องของยางใด้มีพรบ.ในการแก้ปัญหาที่นับว่าดีที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือพรบ.กยท.2558ซึ่งมีการรักษาเสถียรภาพราคายางและพรบ.ควบคุมยางพศ .2542ที่เป็นเครื่องมืออย่างดีถ้านำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แตผมใม่เคยเห็นผู้รักษาการณ์ตามพรบ.ควบคุมยาง2542คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯนำพรบ.ควบคุมยาง2542มาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2542ผมใด้เป็นคณะกรรมการควบคุมยางมา4สมัยรมว.เกษตรสมัยนั้นเรียกประชุมเพียง2ครั้งใน8ปีจนเปลี่ยนรัฐมนตรีหลายคนใม่มีใครสนใจเลยจึงทำให้ผมมาคิดว่าจะออกพรบ.ควบคุมยางมาทำใมในเมื่อใม่ใช้เป็นเครื่องมือจนทุกวันนี้ผมสอบถามกรรมการเขาบอกว่ารัฐมนตรีใท่เคยเรียกประชุมเลยผมจึงมีความคิดว่าผู้ระบผิดชอบเรื่องยางเขาคงใช้วิธีเดิมๆแก้ปัญหาราคายาวใม้ยอมใช้เครื่องมือตามพรบ.มาลองแก้ปัญหาดูซึ่งพรบ.ควบคุมยาง2542มาตรา5บัญญัติว่าให้รมว.เกษตร ฯเป็นผู้รักษาการตามพรบ.นี้ิอย่างเคร่งคระดทุกมาตรา        

ส่วนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยใม่มีอำนาจในการใช้พรบ.ควบคุมยางดังนั้นน่าที่ความรับผิดชอบจึงต้องเป็นรมว.กษ.ที่จะต้องนำพรบควบคุมยาง2542ออกมาใช้ในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไปมิใช่ปล่อยปละละเลยอย่างทั่ผ่านมาโดยนำไปใช้บ้างใม่ใช้บ้างหรือหยิบบางมาตรามาใช้ซึ่งใม่เป็นประโยชน์เลย
ในกรณีพรบ.ควบคุมยาง2542มาตรา23บัญญัติให้ผู้ค้ายางทุกคนจะต้องทำบ/ชซื้อขายยางให้พนักงานที่ใด้รับมอบจากรมว.กษ. 

ทุกวันที่10ของเดือนถัดไปประเด็นที่สำคัณอยู่ที่เมื่อเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบใด้ดำเนินการต่อไปอย่างใรหรือใม่ถ้ารับบ/ชมาแล้วนำมาเก็บใว้เฉยๆก็จะใม่เกิดประโยชน์อะใรซึ่งผิดเจตนารมย์ของพรบ.และหมดโอกาศที่จะใด้เห็นเสีถยรภาพราคายางของไทยแบะอืกประเด็นบ/ชที่พ่อค้าบางรายนำมาส่งใด้บัญทึกมาจากของจริงหริอเปล่าควรจะต้องมีการตรวจสุ่มดูเพราะมีความสำคัณต่อกาแก้ปัญหายางมากถ้าบ /ชใม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะใม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของพรบ.นี้และบ/ชในการซื้อขายยาวและยางคงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมวิชาการกำหนดฉนั้นบ/ชยางดังกล่าวจะต้องจัดส่งพนักงานกรมวิชาการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำไปวิเคระห์ต่อไปเพราะเริ่องของเสถียรภาพราคายางเป็นเรื่องที่มีความสำคัณที่สุดสำหรับยางพาราเพราะยางเป็นพิชชนิดเดียวที่มีผลผลิตออกทุกวัน(ถ้าฝนใม่ตก)เเละมัการซื้อขายทุกวันดังนั้นราคายางจึงต้องมีเสถียรภาพตลอดไปเพือประโยชน์ของชาวสวน พ่อค้ายางรวมถึงผู้ใช้ยาง จึงต้องบัญญัติใว้ในพรบ.กยท.2558มาตรา8(4)ดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพมิใด้หมายถึงให้ราคายางจะต้องให้มีราคาสูงแต่หมายถึงราคายางควรขึ้นลงเพียงเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เกษตรกร พ่อค้ายางแบพผู้ใข้ยางจะต้องใม่เสี่ยงมากนักจึงเป็นความหมายของคำว่าราคายางมีเสีถยรภาพซึ่งทั่ผ่านมาราคายางในประเทศไทยใม่เคยมีเสถียรภาพตั้งแต่ขายยางครั้งแรกมาก่วา100ปีแล้วจนถึงปัจุบันเพราะเคยมีพรบ.ควบคุมยางฉบับแรกเมื่อพศ2481มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคิอต้องการคุมปริมาณยางซึ่งมีผลผลิตมากเกินไปก่วาปริมาณยางที่นำไปใช้ในโลกซึ่งถ้ามีปริมาณยางที่มากเกินไปราคายางก็ตกต่ำลงในเจตนารมย์จะต้องควบคุมราคายางอยู่ในระดับที่น่าพอใจทุกฝ่ายเพราะถ้าราคายางมีเสถียรภาพนักลงทุนก็จะเข้ามาตั้งโีรงงานผลิตภัณฑ์ยาวมากขึ้นในการใช้ยางในประเทศก็จะมากขึ้นราคายางก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นตามกลไกของมันเองเพราะยทธ์ศาสตร20ปีรัฐบาลต้องการใช้ยางในประเทศให้ใด้ถึง35%ถ้ามีการใช้ยางมากประเทศไทยที่ผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็สามารถกำหนดราคายางเองใม่ต้องอิงตลาดล้วงหน้าซึ่งทุกวันนี้พ้อคเาส่งออกก็จะกำหนดราคารับซื้อเองเมื่อตลาดล่วงหน้ากำหนดราคาต่ำพ่อค้าก็ต้องซื้อต่ำเกษตรกรก็ต้องยอมขาย

ดังนั้นประเทศไทยมียางเป็นอันดับหนึ่งของโลกจึงควรที่จะกำหนดราคาขายเองใด้ถ้าช่วยกันให้ยางมีเสถียรภาพโดยใช้พรบ.ควบคุมยาง2542 เป็นเครื่องมือโดยรมว.กษ.จะต้องนำมาใช้ให้จริงจังและเด็ดขาดดีก่วาทำแบบเดิมๆซ้ำๆใม่ใด้ผลดังนั้นรมว.กษ.ซึ่งกูแบพรบควบคุมยาง2542และพรบ.กยท .2558ซึ่งกยท.มีทั้งเงินcessและโรงงาน6 โรงในการแก้ปัญหาเพิ่อชี้นำราคายางลองนำหลักการดังกล้าวหันมาแก้ปัญหาราคายางอักแนวทางหนึ่งโดยใม่ใช้วิธีเดิมๆอาจจะแก้ใด้ดีกว่าก็ใด้
ภาพข่าว////อุทัย  สอนหลักทรัพย์

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ