วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับพระราชทานรางวัล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1
พร้อมรางวัลผู้บริหารดีเด่นในสถานศึกษา
---------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565
.

โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการได้เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการและ มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้บริหารดีเด่นในสถานศึกษา และวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 องค์ประธานโครงการได้เสด็จพระราชทานรางวัลแก่ชมรมต้นแบบ และประกาศผลการประกวดชมรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่1
.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัส ใจความสำคัญว่า "ยาเสพติดเป็นปัญหาของโลกที่เราทุกคนต้องช่วยกัน" โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นโครงการเพื่อเยาวชน สร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินงานโครงการเดินหน้าสร้างนวัตกรรม  องค์ความรู้ ตลอดทั้งยังคงสร้างและพัฒนาเครือข่ายต่อไปอย่างต่อเนื่อง
---------------------------------------
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอนุรัตน์ แพนสกุล / ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร / ภาพ
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ