วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯชุมพร ให้โอวาทพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งใหม่  จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565  จำนวน 54 คน โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติงาน โดยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพร ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 2)  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร เพื่อทราบถึงความเป็นมาของจังหวัดชุมพร ร่วมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชุมพร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของระบบราชการ  แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี  รวมถึงการครองตน ครองคน และครองงาน โดยขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ รวมถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติงาน 

ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบและตนเอง ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น ข้าราชการที่ดี และจะต้องก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่จุดเริ่มต้น ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี  มีใจสาธารณะ และอุดมการณ์ในการทำงาน สามารถครองตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ 

สำหรับหลักการทำงาน ต้องรู้งาน รู้หน้าที่ของตนเอง และหน่วยงาน เนื่องจากงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นงานบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และขอให้ตั้งมั่นในการทำงาน หมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ต้องรู้จักมองการณ์ไกล เมื่อจะทำการใดให้คิดให้ดี  มีความรอบคอบ ยึดระเบียบแบบแผน และกฎหมาย คำนึงถึงผลการปฏิบัติและประโยชน์ต่อส่วนรวม และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นคนดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติและต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันสร้างสรรค์งาน โดยขอให้ยึดงานราชการเป็นสำคัญ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนงานและพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ด้านนายพีรพงศ์  ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องทุกข์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรมีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 54 คน  เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 1 คน พนักงานเทศบาล จำนวน 15 คน และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 38 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของระบบราชการ  แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  การเป็นข้าราชการที่ดี โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ