วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)  ครั้งที่ 5 ปี 2566
------------------------------------------------
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)  ครั้งที่ 5 ปี 2566 พร้อมด้วยนายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2558 สำนักงานเลขาธิการคุรคุสภา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์ เสริมสร้างการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศมาโดยตลอด พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี ความมีจรรยาบรรณ และความมุ่งมั่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชนุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) โดยกำหนดให้ประเทศละ 1 คน ซึ่งจะดำเนินในการคัดเลือกทุกๆ 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลินิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเสนอกรอบความคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 11 ประเทศ (บรูไนดารุสลาม อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย) จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ซึ่งผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2.เคยเป็นครูสอนระดับขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือเคยป็นครูสอนนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี 4. ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก 5. เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า ความสำเร็จในชีวิต 6. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา จัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีความแตกฉาน ทั้งในด้านเนื้อหา ทุ่มเทเสียสละ และเป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้เสนอว่าสามารถส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณบัติตามที่กล่าวข้างต้นได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565 นี้ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการนำเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการตามขั้นตอนต่อไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ