วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันพระปกเกล้า ระดมสมอง จัดระเบียบการค้าออนไลน์ มุ่งปกป้อง สร้างภูมิคุ้มกัน เยียวยาผู้บริโภค 
วันที่ 17 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า นายถนัด มานะพันธุ์นิยม เลขานุการ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดระเบียบการค้าออนไลน์ :ความท้าทายในยุค Digital โดยกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า

ภายในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดระเบียบการค้าออนไลน์ : ความท้าทายในยุค Digital โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ระดมความเห็นใน 3 ประเด็นสำคัญ 1.การเสริมสร้างกลไก มาตรการ และแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ 2.แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อปกป้องคุ้มครอง และเยียวยาช่วยเหลือผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าออนไลน์ และ3.การสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นและเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ 

จากนั้นผู้แทนกลุ่มนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้ประเด็นข้างต้น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม ดำเนินรายการโดย นางสาวปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ อนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ออกแบบดำเนินการถอดบทเรียน และสรุปผลระดมความเห็นดังกล่าวโดยทีมงานสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

ด้านนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เปิดพื้นที่สำหรับการพูดคุยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ รวมถึงแสวงหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือการคุ้มครองผู้บริโภค 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ