วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ศจพ.จ. ครั้งที่ 3/2565 สรุปผลดำเนินงานปิด JOB การแก้จน “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” ครบ 100% และเดินหน้าแก้จน เฟส 2 เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ ให้ตรงความต้องการ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ผลการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีการให้ความช่วยเหลือและบันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP Logbook จำนวน 4,284 ครัวเรือน ครบ 100 % แยกเป็น
 1) มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ จำนวน 954 ครัวเรือน
 2) มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 533 ครัวเรือน
 3) มิติที่ 3 ด้านการศึกษา จำนวน 138 ครัวเรือน
 4) มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 3,208 ครัวเรือน
 5) มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 12 ครัวเรือน
 6) มิติที่ 6 ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 ครัวเรือน
(หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ) ซึ่งสรุปผลของการช่วยเหลือที่บันทึกในระบบฯ สรุปได้ดังนี้
 1.1 การมอบถุงยังชีพ/มอบเงินสงเคราะห์/มอบทุนการศึกษา ครบทุกครัวเรือน จำนวน 4,284 ครัวเรือน
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ซ่อมแซมห้องน้ำ/ปรับปรุงทางเดินเข้าบ้าน/ราวจับ) จำนวน 111 ครัวเรือน
1.3 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก (ปลูกผักสวนครัว/มะนาว/มะกรูด,กาแฟ,มอบเห็ดนางฟ้า) จำนวน 2,750 ครัวเรือน
1.4 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่/เป็ดไข่/ปลา/กบ) จำนวน 42 ครัวเรือน
1.5 ส่งเสริมอาชีพจักสานและการประดิษฐ์ (จักสานตะกร้า/ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) จำนวน 3 ครัวเรือน
1.6 ส่งเสริมอาชีพช่าง (ช่างเชื่อม/ช่างตัดผม) จำนวน 2 ครัวเรือน
1.7 ส่งเสริมอาชีพค้าขาย (ไข่เค็ม/ขนมไทย/ขายผัก/เก็บของเก่าขาย/เพาะพันธุ์มะพร้าว/ไก่ย่าง) จำนวน 7 ครัวเรือน
1.8  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ/ความเป็นอยู่/การศึกษา จำนวน 1,596 ครัวเรือน
1.9 การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม จำนวน 18 ครัวเรือน
1.10 การเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 20 ครัวเรือน
1.11 อื่นๆ(มอบรถเข็นวีลแชรื/อุปกรณ์ช่วยเดิน/ติดตั้งระบบประปา) จำนวน 8 ครัวเรือน
2. การบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายของหน่วยงาน ตามมิติปัญหา ทั้ง 5 มิติ ได้มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพรายมิติ ดังนี้
2.1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 
2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
2.4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
2.5 สำนักงานษศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
2.6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
3.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมอบหมายภารกิจให้ศจพ.อ. และ ศจพ.จ. ดำเนินการ ดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP และกลุ่มเปราะบาง
3.2 ครัวเรือนเป้าหมายแสดงตนและบันทึกหนี้สินภาคครัวเรือน
3.3 บันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook
3.4 รวบรวมข้อมูล นำเข้าที่ประชุม ศจพ.อ.
3.5 ส่งต่อข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.6 ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือและบันทึกในระบบ TPMAP Logbook
3.7 นำข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเข้าที่ประชุม ศจพ.จ. และรายงานข้อมูลเข้าส่วนกลางต่อไป
4.การบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 (แบบยั่งยืน : ยาไทย) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมให้การช่วยเหลือ จำนวน 17 กิจกรรม และมีครัวเรือนเป้าหมายฯ ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 200 ครัวเรือน
 การบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 (แบบยั่งยืน : ยาไทย) เป็นการให้ความช่วยเหลือในการฝึกอาชีพตามที่ครัวเรือนเป้าหมายฯ ต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพและมีรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ