วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  ตรวจติดตามดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 


  วันที่ (13 สิงหาคม 2565)  เวลา 09:45น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต   4 และคณะ ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุป นำเสนอแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขากระบี่ เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปาและรองรับความต้องการใช้น้ำจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชุมชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่      ณ.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่   

โอกาสเดียวกันนี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ และระบบการผลิต-ส่งจ่ายน้ำประปา พร้อมเน้นย้ำแนวทางการลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนของ กปภ.  เช่น การลดอัตราน้ำสูญเสีย การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเส้นท่อ การตรวจสอบอุปกรณ์มาตรวัดน้ำให้มีความเที่ยงตรง ตลอดจนเสนอแนะให้นำเอาโมเดลพลังงานทดแทน solar cell มาปรับใช้เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบผลิต รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อลดต้นทุนองค์กร อย่างไรก็ตาม ให้คำนึงถึงความสะดวกและการได้รับประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
 และวันพรุ่งนี้  (14  สิงหาคม  2565)   ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านคลองนิน  ประชุมและบรรยายสรุปโครงการในภาพรวม  จุดที่ 2  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่  “ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ ระยะที่ 3 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการสถานีผลิตน้ำเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่    เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาเกาะลันตาน้อย การประปาส่วนภูมิภาค  และลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านในไร่)  ตำบลศาลาด่าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของผู้นำหมู่บ้าน /ชุมชนคลองท่อม และตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ทุกโครงการให้คำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ //
-------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ