วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ ตามแผนงาน งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่การดำเนินโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน ๔๙ ล้านบาท โดยมีนางณัฐธยาน์ ผาสุข นายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายวิเวก  ผิวดำ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการตามแผนงาน งบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากลบนฐานอัตลักษณ์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมี รักษาการ​ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นำเสนอข้อมูล และมีนายราชัน  มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายธีระพงษ์​ นิลรัตน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์​และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่  นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย นายศรีสุวรรณ​ ค้าของ ผู้แทนสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

หลังจากนั้นในภาคบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองหลี เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่จังหวัดกระบี่  และลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพประมงพื้นบ้านสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงแปรรูปอย่างยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือท่าหิน ตำบลตลิ่งชัน โดยสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกระบี่ แล้วเดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากหรา ตำบลตลิ่งชัน เพื่อปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป 

โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

สืบเนื่งมาจากการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่นอันดามัน(กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกระบี่ ที่คณะร้ฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในหลักการในโครงการฯ
ซึ่งเป็นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างพื้นที่นันทนาการบริเวณน้ำพุร้อนเค็มสู่มาตรฐานสากลในวงเงินงบประมาณ ๔๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
///ข่าวกระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ