วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมริเริ่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด
 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน  
    ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูสุนทร สารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูปีอินทราราม, พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดหินกอง และ พระใบฎีกา สราวุฒิ สัจจวโร รองเจ้าอาวาสวัดรางบัว มาบรรยายธรรมและองค์ความรู้ในการปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อนำมายึดถือในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
การประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การบรรยายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.บทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กับการป้องกันการทุจริต 
2.ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
3.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และวิชา STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำผู้เข้าร่วมอบรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกันจุดเทียนอุดมการณ์สร้างปณิธานต่อต้านการทุจริต และการบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่างข้าราชการพัฒนาชุมชนทั้งหวัดและอำเภอ ร่วมกับ ชมรมผู้นำ อช. องค์กรสตรี องค์กรการเงินทุนชุมชน และเครือข่ายงาน พช.ราชบุรี
 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ