วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชนอำเภอ, อาสาพัฒนาชุมชนและตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้บริหาร และต่อเพื่อนร่วมงานเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
2.เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หลักสูตรที่ศึกษาดูงานวันแรก
1. "การบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ" ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2."ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเขาเต่า" ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.สรุปประเด็นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติและมอบหมายภารกิจในการศึกษาดูงาน
หลักสูตรที่บรรยาย วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกอบด้วย
1.การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2.แบ่งกลุ่ม/ระดมความคิด เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมการพัฒนาชุมชน
3.ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
4.สรุปผลการศึกษาดูงาน
"จังหวัดราชบุรี มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานด้วยความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร มีการถ่ายทอดนโยบายให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคนเก่งควบคู่กับเป็นคนดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันทำงานเป็นทีมรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้ มีโลกทัศน์ มีวิธีคิด วิธีการทำงานที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมบุคลากรในสังกัดให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส่วนในการก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ โดยเน้นการกระตุ้นและพัฒนาให้บุคลากรปรับเปลี่ยนการทำงานจากแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกับการคิดฝ่ายเดียว เป็นการทำงานแบบประสานความร่วมมือ สร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ อันเป็นการติดอาวุธให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้สามารถทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ความมั่นใจในคุณภาพการบริการกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และให้การปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผลภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่"
การศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ