วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จ.ราชบุรี/"เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรให้กับชุมชนรอบโรงงานบ้านโป่ง"
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2565
ราชบุรี - เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง โดย นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง เป็นประธานในการเปิด “โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชนรอบโรงงานบ้านโป่ง” โดยได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ 
ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายพิเชษฐ ตุ้มมล เกษตรอำเภอบ้านโป่ง นางชญานิน จำปาทอง ท้องถิ่นอำเภอบ้านโป่ง นายนิสันต์ ง่วนสำอางค์ กำนันตำบลท่าผา นายสุรพล บุญรัตนไพศาล 
ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย นายอภิชาต ประสิทธิมาภรณ์ 
ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการ ซึ่งกล่าวว่า “เอสซีจีพี มีนโยบายมุ่งมั่นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตททางการเกษตรโดยใช้น้ำบำบัดหมุนเวียน ภายในบริเวณเรือนรับรอง โรงงานบ้านโป่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน โดยมีชุมชนรอบโรงงานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ผู้ปลูกข้าว อ้อย ทำนาบัว ตลอดจนพืชสวน พืชไร่ 
  โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน ช่วยลดต้นทุนด้านการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model ที่มุ่งเน้น เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง ให้ความสำคัญว่า โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับชุมชน ตามตัวชี้วัด “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” หรือ ECO Industrial Town ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสร้างความสมดุลในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” 

อมร สว่างทิพพาภรณ์/
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ