วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มรส. กว่า 5 พันคน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผศ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 5 พันคน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดี การเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ด้วยการยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เป็นเวลา 89 วินาที พร้อมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จํานวน 13 รูป และกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดี ด้วยหัวใจ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวน้อมรำลึกในพิธีว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลัง พระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้ พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา คิดหาเหตุและผล เพื่อสร้างความพอประมาณ และภูมิคุ้มกันบนฐานความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ นำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
------------------------------------
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ถ่ายภาพ
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ