วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกพัฒนาบึงลำสมุห์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันนี้ (12 ต.ค.65) ที่บริเวณบึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกหญ้าแฝก พัฒนาบึงลําสมุห์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า เทศบาลตำบลท่าระหัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า เทศบาลตำบลต้นคราม และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาบึงลำสมุห์ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางการปลูกหญ้าแฝกตามแนวตลิ่งบึงลำสมุห์ ประมาณ 4.7 กิโลเมตร หญ้าแฝกจำนวน 100,000 ต้น โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธี
บึงลำสมุห์ เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 3 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตตำบลโคกโคเฒ่า และตำบลท่าระหัด อำเภอบางปลาม้า เขตตำบลโคกคราม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม แหล่งอาศัยเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำในอดีตถูกวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ เมื่อถึงฤดูฝนมักเกิดน้ำหลากในพื้นที่อยู่เสมอเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำหลากที่ไหลรวมมาจากที่ต่าง ๆ ส่งผลให้มักเกิดน้ำท่วม และทำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ต่อมา ได้รับการสนับสนุนโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำบึงลำสมุห์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาบึงลำสมุห์เป็นแหล่งเก็บน้ำ ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้ำอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในระยะยาว ประกอบกับในปัจจุบันบึงลำสมุห์และพื้นที่โดยรอบบึงลำสมุห์ ได้ปรับปรุงเป็นแหล่งสันทนาการ เส้นทางออกกำลังกายไบค์เลน (Bike Lane) และเส้นทางเดิน วิ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ