วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สวทท.ร่วมแสดงความยินดีนายกสภาทนายความฯ พร้อมร่วมสานต่อแนวทางและนโยบายที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธ์ุ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ชุดใหม่ วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งเพื่อสานต่อแนวทางและนโยบายที่ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ และสภาทนายความฯ ได้ทำ MOU ร่วมกัน


โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย ๑.) นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคม ๒.) นางผ่องศรี  เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน ๓.) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายกฝ่าย/โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ๔.) นายต่อพงศ์พันธ์  กิ่งจันทร์ อุปนายก/ฝ่ายวิชาการและหารายได้ ๕.) ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล กรรมการ/ฝ่ายกฎหมายและหารายได้ ๖.) นายถวิล ปานศรี กรรมการและฝ่ายนโยบายและแผน ๗.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ๘.) นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ ๙.) นายจักรกฤษณ์ ทองสิริประภา อนุกรรมการ และ ๑๐.) นายศุภกร เอี่ยมสนธิ หัวหน้าฝ่ายธุรการและฝ่ายสื่อสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงานโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ