วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร สีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในบริเวณวัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม, นางสุมิตตา เจริญสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม, นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวตติญา เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ การปรับภูมิทัศน์, การตัดหญ้า, การตัดแต่งกิ่งไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ การร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ