วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.ชาคริต  สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่
 ได้เดินทางเป็นประธานประชุมใหญ่สหกรณ์ตำรวจภูธรแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ.ห้องแกรนด์บอลลูม รร.แพร่นครา อ.เมือง จว.แพร่  ได้มีตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ทั้งข้าราชการประจำและบำนาญ  เข้าร่วมประชุม ในการสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีที่ผ่านมาถึงงบดุล/กำไรค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนและเงินปันผลให้กับทางสมาชิกได้รับทราบ และในการประชุมใหญ่ปีนี้ที่สำคัญคือจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ เป็นชุดที่๔๗ เพื่อเข้ามาดำเนินการบริหารงานต่อ  แทนชุดเดิมที่ครบวาระลงแล้ว และทางสหกรณ์ ได้ให้โคต้าข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกอยู่จำนวน ๕๐๐ คนคัดเลือกเหลือ ๕๓ คนเป็นตัวแทนเข้าประชุม และ ๕๓ คนนี้ จะต้องลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการได้อีก ๘ คน ที่จะเป็นตัวแทนคณะกรรมการจำนวน ๑๑ คน ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด ๒๑ คนแบ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ๘ คน ข้าราชการประจำ ๑๓ คน
       ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนั้น ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้อธิบายไปตามหลักการหัวข้อต่างๆแล้วนั้น   ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงแล้ว เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถาม มีข้าราชการบำนาญ  หลายท่านได้สอบถามไปยังประธานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถึงผลกำไรสุทธิ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานเจ้าหน้าทีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่สมดุลกับรายรับ/จ่ายในภาวะเศรษฐกิจเงินเพ้อ ทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบจากเงินสุทธิกำไร ปันผลเฉลี่ยคืน ได้น้อยกว่าทุกปี เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิปีที่ผ่านมาแล้ว เงินจะไปตกเป็นค่าตอบแทน ตามตารางที่แจ้งมามากเกินความจำเป็น ขอให้ทางสหกรณ์ได้ชี้แจงด้วย และทางสหกรณ์ได้วางแผนกำหนดการไว้บ้างหรือไม่ สวัสดีการให้กับสมาชิกนั้นไม่มี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้จัดการ กันเงินไว้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเช่น เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต จะมีเงินสวัสดิการมอบให้  
    และการประชุมประจำปีทุกปีเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทางสหกรณ์จะต้องสรุป ทำเป็นรูปเล่มแจกให้สมาชิกตรวจสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วัน นี้ก็ไม่มี เอามาให้วันที่ประชุม ไม่ถูกต้องใครจะไปพิจารณาอ่านทัน  เมื่อทางตัวแทนสมาชิกจากบำนาญ ได้สอบถามรุกหนักเข้า  ทำให้ประธานที่ประชุมแสดงอาการไม่พอใจเพราะไม่มีข้อมูลละเอียดที่จะตอบได้ เจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้ ตอบข้างๆคูๆว่าจะดำเนินการเข้าที่ประชุมอย่างเดียว ทำให้สมาชิกบางคนไม่พอใจออกที่ประชุม(วอคเอาท์)บรรยากาศเคร่งเครียด เพราะได้รับคำตอบที่ไม่พอใจ โปร่งใส  เป็นการเหลื่อมล้ำไม่มีความเป็นธรรมที่นำเงินสมาชิกสหกรณ์ของบำนาญ ไปใช้จ่ายในกิจการอื่นๆ ที่ข้าราชการบำนาญมิได้มีส่วนร่วม อีก ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ข้าราชการบำนาญจะต้องได้สวัสดีการในที่นี้ด้วยเช่นกัน เพราะข้าราชการประจำบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกฯยังได้อนิจสงค์ ผลประโยชน์ร่วมด้วย
      หลังจากจบการประชุมทางวิชาการเป็นไปอย่างเคร่งเครียด จะต้องมีการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามที่แจ้งเบื้องต้นแล้วนั้น
     ทางสหกรณ์ได้จัดให้มีกรรมการกลาง ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่มาร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๑๔๑ คน โดยใช้ตู้กดลงคะแนนที่ทันสมัย มาตรฐาน นำมาใช้บริการ ผลการลงคะแนน ปรากฎว่าทีมข้าราชการบำนาญแลนด์สไลท์ ได้ครบหมด ๘ คน คะแนนเสียงท้วมท้น ข้าราชการประจำได้ 3 คน เลียงตามคะแนนมากไปหาน้อย
มาจากข้าราชการบำนาญ 8 คนดังนี้
1.พ.ต.ท.สุพัตร์  ชมพิทักษ์เดชา 92 คะแนน
2.พ.ต.อ.สุเกียรติ ถือทอง 90 คะแนน
3.พ.ต.อ.วัฒนะ คณะเจริญ 87 คะแนน
4.ร.ต.ท.วีระวุฒิ วงค์สุข  86 คะแนน
5.พ.ต.ท.สมศักดิ์  งามสวย 85 คะแนน
6.พ.ต.อ.นคร ขวานเพชร 85 คะแนน
7.พ.ต.อ.วันชัย เจริญผล 78 คะแนน
8.ร.ต.ท.ยอด เจนป่า 78 คะแนน

มาจากข้าราชการประจำ จำนวน3 คน
1.พ.ต.ท.หญิงณัฐชา ธุระกิจ  87 คะแนน
2.พ.ต.อ ชูวิทย์ กองแก้ว 70 คะแนน
3.พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร 58 คะแนน

      ตัวแทนข้าราชการบำนาญที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการได้คะแนนมากที่สุดอันดับที่๑ คือ พ.ต.ท.สุพัตร์  ชมพิทักษ์เดชา ได้ ๙๒ คะแนน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพวกเราข้าราชการบำนาญ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคน เราได้รอเวลา โอกาสนี้มานานหลายปีแล้ว ถึงเวลาเราเสียที ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกท่านที่เข้าประชุมวันนี้ ได้คะแนนมาได้ชนะที่๑ โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญทุกคน ไม่มีขาดเกาะกลุ่มกันเข้ารอบทด้วยคะแนนที่สูงทุกคนครบ ๘ คน จะได้เข้ามาบริการ  มาบริหารสหกรณ์ให้สมาชิกฯทุกคนได้รับความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะะต้องมีสวัสดิการ  ไมต้องตกอยู่ในภายใต้อำนาจของใคร ที่ป่านมา  ข้าราชการประจำที่เป็นสมาชิกฯ ไม่สามารถแสดงควาใคิดเห็นพูดอะไรได้มาก เพราะถูกสายงานการบังคับบัญชาระหว่างเจ้านายกับลูกน้องกด ข่มไว้ พูดไปเสนอไอะไรไปเหมือนเป่าสากครก เป่านุ่นลอยลม  ต่อไปนี้คณะกรรมมากสรจากบำนาญจะได้เข้าไปดูแลแก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีปัญหาอุปสรรค เราจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเร่งด่วน  เป็นวาระแรกเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์แพร่ทั้งหมดให้ดีขึ้น  ตามนโยบาย โครงการที่ได้หาเสียงเอาไว้ทั้งหมด ๑๑ หัวข้อ ๔โครงการหลัก ในหลักธรรมมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณธรรมและคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้พี่น้องข้าราชการตำรวจทุกท่าน ที่เป็นสมาชิกไว้วางใจ คอยดูผลงานของคณะกรรมการชุดใหม่ของข้าราชการบำนาญดูบ้าง ขอรับรองว่า ภายในไม่เกิน ๒ ปี สมาชิกสหกรณ์แพร่ ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอน จะปกป้องรักษาสิทธิ์ เพื่อพี่น้องข้าราชการตำรวจแพร่ ที่รับบำนาญ และประจำทุกนาย ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี จะไม่ถูกย่ำยีต่อไป
       จากนั้น ทางคณะกรรมการ และความคิดเห็นของสมาชิกฯที่มาจากข้าราชการบำนาญ  ได้เสนอว่า ควรแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.วัฒนะ
 คณะเจริญ  ผู้อวุโส ที่มีความรู้ความสามารถ กล้านำเสนอ แคดิเดท ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการชุดใหม่ 
    ซึ่งทาง พ.ต.อ.วัฒนะ คณะเจิญ ว่าที่ประธานคนใหม่ ก็ได้สงวนท่าทีไว้ก่อน ต้องดูให้ทุกอย่างนิ่งเรียบร้อยแล้ว จะได้เรียกว่าทีคณะกรรมการชุดใหม่ประชุม สามารถเำเนินการได้  ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจกับคณะกรรมการชุดใหม่ทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  หวังใจว่าคณะกรรมการชุดใหม่จากข้าราชการตำรวจบำนาญ จะขับเคลื่อน บริหาร จัดการสหกรณ์ตำรวจแพร่ให้รุ่งเรือง และจะเชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกนาย ให้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ตำรวจแพร่ให้หมดทุกคน เพื่ออนาคตของตำรวจและครอบครัว จะได้มีคุณภาพ ทุนทรัพย์ แหล่งเงินทุนที่คล่องตัว เข้าหาง่าย ที่สามารถแก้ปัญหาครอบครัวแก่ข้าราชการตำรวจได้   ที่ผ่านมาประธานสหกรณ์ทุกคน ไม่เคยคิดจะแก้ไข เหลวแลสใาชิกเลย ตักตวงแค่ผลประโยชน์ ได้ค่าตอบแทนสูงมากกว่าเขาได้แล้วก็จากไป ไม่สนใจว่าจะแก้ปัญหาใหตำวจได้อย่างไร มีแต่ตรวจสอบ หนี้สิน นี่ก็เป็นปัญหาหน่งจากหลายๆปัญหา ป้องกันการเกิดอาชญากรรม อัตวิบากกรรม ของหน่วยงานวงการตำรวจได้เป็นอย่างดีหากได้รับการเยียวยาแก้ไขที่ถูกต้องและถูกทาง ตามการผันผวนภาวะเศรษฐกิจ โลก ด้วย  เราต้องดูปัจจัยภายนอกติดตามสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย ไม่ใช่มาหลับหูหลับตา ตั้งกฎกติกาบิบบังคับตามอำนาจ ตามอำเภอใจ มันทำให้เพิ่มความเครียด หาทางออกไม่ได้ เป็นปัญหาที่จะตามมา อย่างไรเสียก็ดี ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์ตำรวจแพร่ทุกคน  โปรดติดตามดูผลงาน ไว้วางใจ สบายใจได้ ถึงเวลาของพวกเราแล้วต้องทำเสียที    ไม่มีคำว่า"จะทำ จะพิจารณา"เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะถึงปี ๒๕๖๖ นี้ และเป็นเดือนที่ตำรวจมีความสุข ๑๗ ตุลาคม เป็นวัน"ข้าราชการตำรวจของเรา"เป็นเดือนแรกของการเริ่มต้น ปีงบประมาณ ในการปฎิบัติการบริหารงบประมาณและเนื่องในงานวันตำรวจที่ผ่านมาแล้วนั้น ผมขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกคนและครอบครัว จงมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พ้นทุกข์ แคล้วคลาดปลอดภัย ตลอดไป ขอบคุณตำรวจทุกคนครับ พ.ต.อ.วัฒนะ คณะเจริญ กล่าว
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย      
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ