วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช ราชบุรี ร่วมกับภาคเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกำหนดเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสั่งคม) จำกัด โดยมี ตัวแทนภาคเอกชน คือ นายคณิศร ถนอมมงคล ตำแน่งโปรเจ็คเมเนเจอร์ และ นายอรรถวีร์ วิเชียรพราย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโปรเจ็คเมเนเจอร์ ของ KFP SHOP และตัวแทนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นางจำเรียง เหมอุดม โปรเจ็คเมเนเจอร์ และคณะกรรมการเครือข่ายโอทอป ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดราชบุรี เข้าหารือร่วมกัน
สรุปผลการหารือในเบื้องต้น ดังนี้
   1.ร้าน KFP SHOP คาดว่าจะเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้า ช่วงเดือน พฤศจิกายน นี้
   2.MD บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จะกำหนดเงื่อนไขการส่งสินค้า และรวบรวมสินค้าที่จะนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน
   3.การวางแผนการจัดวางสินค้า รูปแบบพื้นที่ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายภายในร้าน
    4.ให้จัดตั้งกรุปไลน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไว้เป็นช้องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
 ร้าน KFP SHOP ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลสโมสร ราชบุรีมิตรผล ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด คือ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินของบริษัทฯ จะนำไปทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทจะทำธุรกิจช่วยชุมชนที่มีความพร้อมที่สามารถเพิ่มรายได้จากธุรกิจการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ ภายใต้หลักการ ภาครัฐ (สนับสนุน) ภาคเอกชน (ขับเคลื่อน) ภาควิชาการ (ให้องค์ความรู้) ภาคประชาสังคม (สร้างความเข้มแข็ง) และภาคประชาชน (ลงมือทำ) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
การหารือฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ