วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 ครัวเรือน

วันนี้ (14 ต.ค.65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน นำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายอำเภอสองพี่น้อง และผู้แทนนายอำเภอบางปลาม้า เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง ที่ทรงห่วงใยราษฎรทุกคน ไปกล่าวให้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 โอกาสนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางโดยเรือ เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 8 ครัวเรือน
  สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 8 อำเภอ 62 ตำบล 407 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 28,129 ครัวเรือน 86,226 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมทั้งประสานสำนักงานชลประทานที่ 12 ในการลดปริมาณการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพ และเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จะได้เร่งดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ