วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเบตงวางมาตรการสถานบริการและสถานประกอบการเน้นย้ำผู้ประกอบการ ห้ามปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติด  

ยะลา - อำเภอเบตงจัดการประชุมมาตรการดำเนินกิจการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการ ห้ามปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติด  และผู้ใช้บริการห้ามพกพาอาวุธในสถานบริการ พร้อมกวดขันเรื่องทางหนีไฟ 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมมาตรการดำเนินกิจการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผุ้ประกอบการเข้าร่วมประชุม นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า  ในพื้นที่อำเภอเบตงได้มีกิจการประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายแห่ง ได้มีการเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนกิจการเป็นกิจการประเภทอื่นแล้ว ส่งผลให้บัญชีรายชื่อสถานประกอบดังกล่าวที่อำเภอเบตงประกาศไว้ไม่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติตาม พรบ.สถานบริการ 2509 และคำสั่ง คสช .22/2558 ในประเด็นเวลาเปิด-ปิด ห้ามพกพาอาวุธ ห้ามปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติด ห้ามเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าไป ห้ามจำหน่ายสุราเด็กต่ำกว่า 20 ปี และกวดขันเรื่องทางหนีไฟ เป็นต้น 

สำหรับสถานบริการประเภทตามมาตรา 3 (1) ได้แก่ สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ เวลาเปิด-ปิด 21.00 - 02.00 น.   ประเภทตามมาตรา 3 (2) ได้แก่ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า เวลาเปิด-ปิด 11.00 - 14.00 น. /18.00 - 24.00 น.  ประเภทตามมาตรา 3 (3) ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เวลาเปิด-ปิด 12.00 - 24.00 น.   ประเภทตามมาตรา 3(4) ได้แก่  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ  เวลาเปิด-ปิด 18.00 - 01.00 น.  ประเภทตามมาตรา 3 (5) ได่แก่ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง  เวลาเปีด-ปิด 18.00 - 01.00 น.ส่วนสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เวลาปิด 24.00 น. และร้านคาราโอเกะ เวลาปิด 24.00 น.
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ