วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"อรรถการ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5" ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ พร้อมมอบทุนการศึกษา 50,000 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายขอบ ตามพระราชดำริฯ
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  โดยได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ  “เครือข่ายปทุมวันร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาสู่สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทย”  ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565  ณ  ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ได้รับเกียรติจากนายสงวน บุญปิยะทัศน์ (อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา) / นายยศพล เวณุโกเศศ  (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  /  นายอรรถการ ตฤษณารังสี   (นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5) / รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) /  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) / อาจารย์บุญชู  สมบุญเพ็ญ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
นายอรรถการ ตฤษณารังสี   (นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5)     บรรยายหัวข้อ “ครูอาชีวศึกษากับการเรียนรู้ในยุคแห่งการเปลี่ยน แปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ (5G)”  ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะนำนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยเสริมศักยภาพในการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาและนายอรรถการ ตฤษณารังสี  (นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5) ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายขอบตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนจังหวัดกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ