วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี เวลา 15.00 น.
 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้านกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ มีความสนใจด้านกีฬา การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ  การรณรงค์ป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4 พร้อมด้วย นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสงขลา , นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส , นายนิรัตน์ เสมอภาพ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา , นายชาลี รัศมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท .จังหวัดสงขลา , นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา , นางสาวศตนันทน์ นิลทะรัตน์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค , นางสุธิดา พะลายะสุต ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดนราธิวาส , นางสาวปวริศา พรหมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดปัตตานี , ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จังหวัดชายแดนใต้ , คณะทหาร กอ.รมน.ส่วนหน้า , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน , นายรพี มามะ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) , สื่อมวลชนหลายแขนง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือฯ พร้อมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส และนายรพี มามะ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) ในการเรียนเชิญบุคคลเพื่อเป็นคณะทำงาน และนำเสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 4  ต่อไป

#คิดถึงกีฬา คิดถึงกกท.
#สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ