วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“โครงการชุมชนยั่งยืน” ก้าวหน้าสู่ “โครงการเขาพนมยั่งยืน” 
   วันที่ 7 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ วิทยากรชุมชนยั่งยืน ตร. ได้รับเชิญจากนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ หน.ส่วนราชการ อ.เขาพนม ครั้งที่ 10/65 ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อ.เขาพนม จว.กระบี่


   ก่อนการประชุม ได้มอบชุดตรวจสารเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 800 ชุด ให้กับนายนิรันดร์ ปราบอักษร ผอ.ศป.ปส.อ.เขาพนม สนับสนุนการดำเนินโครงการเขาพนมยั่งยืน 400 ชุด และ สนับสนุน “โครงการชุมชนยั่งยืน” ให้กับ สภ.เขาพนม จำนวน 400 ชุด และในการประชุมได้แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน สั่ง ณ วันที่ 20 ต.ค.65 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
   และคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 11/65 เรื่อง ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พ.ย.65-31 ม.ค.66) ลงวันที่ 1 พ.ย.65 ลงนามโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปธ.กรรมการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
   อีกทั้งโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ตามนโยบายเร่งด่วนของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรออกเผยแพร่ให้องค์ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติทั้ง 1,483 สภ.ทั่วประเทศแล้ว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับ กม.ยาเสพติดและกรอบทิศทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564, โครงการชุมชนยั่งยืน เฟสที่ 3 ของแต่ละ สภ. ทั้ง 1,483 สภ./หมู่บ้าน และการบันทึกข้อมูลระบบวิเคราะห์ข้อมูลซักถามด้านข่าวสารยาเสพติดทั้ง 4 แบบ ดังนี้
   1.แบบ ก แบบบันทึกการสืบสวนจากการซักถามผู้ต้องหาในคดียาเสพติด(พฤติการณ์เป็นผู้จำหน่าย/ผู้ขน)
   2.แบบ ข แบบบันทึกการสืบสวนขยายผลจากผู้เสพ/ครอบครองเพื่อเสพที่ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
   3.แบบ ค แบบบันทึกข้อมูลสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด 
   4.แบบ ง แบบบันทึกพฤติการณ์ผู้เสพ/ครอบครองเพื่อเสพที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
   รวมทั้งแบบประเมินโรคจิตในชุมชน ของ สธ. 9 ด้าน ได้แก่ ด้านอาการทางจิต, ด้านการกินยา, ด้านผู้ดูแล/ญาติ, ด้านการทำกิจวัตรประจำวัน, ด้านการประกอบอาชีพ, ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการสื่อสาร และด้านความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยแบ่งระดับอาการเป็น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
   พร้อมกับได้ให้กำลังใจผู้นำ/ผู้ร่วมประชุม ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน และโครงการเขาพนมยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและ ผบ.ตร. ซึ่งขณะนี้ อ.เขาพนม ภายใต้การนำของนายอำเภอเขาพนม ค้นพบผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้มีอาการทางจิต จำนวนกว่า 400 คน โดยค้นพบว่ามีทั้ง 54 หมู่บ้านของ อ.เขาพนม สำหรับผู้ป่วยระดับอาการสีแดง ได้ถูกนำส่งรับการบำบัดรักษาทุกรายแล้ว และท้ายสุดได้ฝากเป็นข้อคิดและพิจารณาของแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้มีการตรวจพบผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยการให้นำเสนอแนวทางดำเนินการต่อผู้ป่วยดังกล่าวตามบริบท สภาพความเป็นอยู่และสภาพของแต่ละหมู่บ้านนั้นๆต่อท่านนายอำเภอในคราวหน้า เพื่อให้เขาเหล่านั้นลด ละ และเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้จงได้ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ท่านนายอำเภอจะมีการประเมินผลการดำเนินโครงการเขาพนมยั่งยืน ช่วงปลายเดือน ธ.ค.2565 ต่อไป
   ช่วงเย็น ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาฟุตบอล ระหว่างผู้ร่วมโครงการเขาพนมยั่งยืน ม.6 บ้านควนออก ต.พรุเตียว กับ ม.10 บ้านเทพพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบบริเวณ สภ.เขาพนม โดยท่านนายอำเภอ เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว 
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   วิทยากรชุมชนยั่งยืน ตร.
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ