วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Management Cockpit (MC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังเขต 7 พร้อมด้วย นางสาวนงนุช กิติรัตน์ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้เข้าหารือข้อราชการกับ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) และโครงการ CoST ในระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2
ในการนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยโครงการ CoST มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ผ่านการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้าง
สู่สาธารณชน โดยข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ นอกจากนี้ โครงการ CoST ยังมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย 
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินงานโครงการ CoST มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยระยะแรกเป็นการเชิญชวนหน่วยงานของรัฐให้เข้าร่วมโครงการ CoST ตามความสมัครใจ และต่อมาได้ขยายผลโดยกำหนดให้โครงการ CoST เป็นการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงทำให้จำนวนโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
โดยในจำนวนนี้เป็นโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 600 โครงการ/ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ CoST ในแต่ละปี
อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีโครงการ CoST จำนวนมาก แต่หากพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในระบบ CoST แล้ว จะพบว่ายังไม่สมบูรณ์มากนัก ดังนั้น คณะอนุกรรมการ CoST จึงได้มีมติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัดขึ้น จึงนำร่องครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนให้หน่วยงานภายในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศโครงการ CoST เข้าร่วมโครงการ CoST ทุกโครงการ ซึ่งปรากฏว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST จำนวน 24 โครงการ สามารถเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างผ่านระบบ CoST ได้ร้อยละ 93.80 และข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ลำดับร้อยละการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างของจังหวัดฉะเชิงเทราดีขึ้น โดยเลื่อนจากลำดับที่ 39 ในปี พ.ศ. 2563 มาเป็นลำดับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2564 และหน่วยงานเจ้าของโครงการก็ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการก่อสร้างมากขึ้นด้วย

สำหรับการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณุรีในวันนี้ เพื่อแจ้งว่าการได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัด
นำร่องระยะที่ 2 ในโครงการ CoST ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับอีก 2 จังหวัด ได้แก่ สกลนครและกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง ขอหารือในประเด็นที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ผู้บริหารในท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศโครงการ CoST เข้าร่วมโครงการ CoST ทุกโครงการ ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องบันทึกข้อมูลในระบบ CoST 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ ตลอดทั้งโครงการ
จะมีสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีให้คำแนะนำและติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ CoST ได้มอบหมายคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล (Assurance Report) ในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีและเสนอคณะอนุกรรมการ CoST คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างภาครัฐในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และโปร่งใสต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ