วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.ที่พระอุโบสถ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานผ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางจิตใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย
โดยผู้รับทุน จะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ โดยแบ่งทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ทุนเปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค /ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี- ปริญญาเอก /ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ /ทุนอบรมพระธรรมจาริก
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ