วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันนี้ (22 พ.ย.65) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงขึ้น ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2565 จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี มีจำนวนผู้เสียชีวิต สะสมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 20 ราย โดยรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และจำเป็นต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ จึงคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ด้านนายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะความชำนาญในการรวบรวม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สามารถนำไปปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ระดับจังหวัด จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ จากจังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี รวม 67 คน ในการประชุมครั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรับรูปแบบการประชุม โดยนำระบบ ZOOM CONFERENCE มาใช้ผ่านทางเครือข่าย Internet ในการถ่ายทอดการบรรยายของวิทยากรจากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่ม
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ